Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

30.06.2017 r.

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

NAZWA SPRAWY      Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów

                                                      zagospodarowania przestrzennego

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy Trzebielino,

Urszula Franc – Kierownik Referatu PGNRiOŚ

77-235 Trzebielino , ul. Wiejska 15

Pok. Nr 6 , tel. 59/8580223 w. 29

 

Wymagane dokumenty

 

 

Od wnioskodawcy:

1) wniosek

2) Załączniki:

– mapa przedstawiająca położenie i geometrię działek ewidencyjnych,

- w przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 

 

Opłaty

 

Opłata skarbowa – czynności urzędowe od wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina:

- od wypisu:

a) do 5 stron – 30 zł,

b) powyżej 5 stron – 50 zł

- od wyrysu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł

b) nie więcej niż – 200 zł

Opłata skarbowa- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa- 17 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Trzebielino lub bezgotówkowo na rachunek BS Bytów nr 11 9321 0001 0031 5393 2000 0030 .

Zwalnia się z opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z ich nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

Podstawa prawna

 

• art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

Termin składania dokumentów

 

Bezterminowo

1) W przypadku gdy dokumenty są przesyłane:

Urząd Gminy Trzebielino,

77-235 Trzebielino , ul. Wiejska 15

2) W przypadku gdy dokumenty są składane w sekretariacie Urzędu:

Sekretariat Urzędu Gminy, ul. Wiejska 15, parter ( w poniedziałki - godz. od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku - godz. od 7.00 do 15.00)

 

Termin realizacji

 

Nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

 

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

Informacje dodatkowe

 

brak

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 15-01-2018 15:26:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 15-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Bublewicz 15-01-2018 15:26:54