2018

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr 290/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 2018-08-30 13:52:05
Uchwała Nr 289/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-08-30 13:50:11
Uchwała Nr 288/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 273/XLII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pozyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2018-08-30 13:48:44
Uchwała Nr 287/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Trzebielino" 2018-08-30 13:44:40
Uchwała Nr 286/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pt. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzebielino na lata 2017-2032" 2018-08-30 13:42:44
Uchwała Nr 285/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Trzebielino oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-08-30 13:38:12
Uchwała Nr 284/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 139/XXII/2016 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 2018-08-30 13:36:09
Uchwała Nr 283/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 2018-07-19 10:34:49
Uchwała Nr 282/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-07-19 10:33:12
Uchwała Nr 281/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebielino 2018-07-19 10:31:44
Uchwała Nr 280/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-07-19 10:26:35
Uchwała Nr 279/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 129/XXII/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 2018-07-19 10:23:22
Uchwała Nr 278/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Bytowskim przy realizacji inwestycji pn. Budowa chodnika na odcinku Zielin - Starkowo 2018-07-19 10:21:01
Uchwała Nr 277/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebielino - do zaopiniowania 2018-07-19 10:19:19
Uchwała Nr 276/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018-2033 2018-06-22 11:27:48
Uchwała Nr 275/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-06-22 11:17:08
Uchwała Nr 274/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadań majątkowych Gminy Trzebielino 2018-06-22 11:15:32
Uchwała Nr 273/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2018-06-22 11:13:59
Uchwała Nr 272/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok 2018-06-22 11:09:47
Uchwała Nr 271/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino 2018-06-22 11:08:28
Uchwała Nr 270/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 2018-06-22 11:06:18
Uchwała Nr 269/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej pn. "Języki obce w ruchu". 2018-06-22 11:04:24
Uchwała Nr 268/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2018-06-22 10:55:45
Uchwała Nr 267/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2018-06-22 10:54:40
Uchwała Nr 266/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok 2018-06-22 10:53:29
Uchwała Nr 265/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok 2018-06-22 10:51:44
Uchwała Nr 264/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie podziału Gminy trzebielino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-26 11:56:54
Uchwała Nr 263/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Województwa Pomorskiego 2018-04-26 11:53:37
Uchwała Nr 262/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 2018-04-26 11:52:12
Uchwała Nr 261/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-04-26 11:50:19
Uchwała Nr 260/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 245/XXXIX/2018 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych 2018-04-26 11:48:56
Uchwała Nr 259/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. "Czyste powietrze Pomorza" - edycja 2018 wdrożonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2018-04-26 11:46:41
Uchwała Nr 258/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 2018-03-30 09:45:19
Uchwała Nr 257/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-03-30 09:43:54
Uchwała Nr 256/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-03-30 09:42:02
Uchwała Nr 255/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2018 roku 2018-03-30 09:40:23
Uchwała Nr 254/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 245/XXXIX/2018 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla bezdomnych 2018-03-30 09:38:57
Uchwała Nr 253/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2018-03-30 09:36:50
Uchwała Nr 252/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2018-03-30 09:35:29
Uchwała Nr 251/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-03-02 10:44:38
Uchwała Nr 250/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 2018-03-02 10:42:55
Uchwała Nr 249/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. uchylająca uchwałę nr 242/XXXVIII/2018 zmieniająca uchwałę nr 241/XXXVI/2017 Rady Gminy trzebielino w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji w 2018 roku 2018-03-02 10:41:25
Uchwała Nr 248/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Trzebielino instrumentem płatniczym 2018-03-02 10:32:45
Uchwała Nr 247/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1. "Edukacja przedszkolna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-03-02 10:30:33
Uchwała Nr 246/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 142/XXVII/2009 Rady Gminy Trzebielino z dnia 25 marca 2009 roku określającą wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli Gminy Trzebielino 2018-03-02 10:18:16
Uchwała Nr 245/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych 2018-03-02 10:08:20
Uchwała Nr 244/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku 2018-03-02 10:04:06
Uchwała Nr 243/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2018-03-02 09:58:59
Uchwała Nr 242/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 241/XXXVI/2017 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji w 2018 roku 2018-02-02 10:40:27
Uchwała Nr 241/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 233/XXXV/2017 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok. 2018-02-02 10:36:47
Uchwała Nr 240/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku 2018-02-02 10:33:12
Uchwała Nr 239/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Zielin, gmina Trzebielino 2018-02-02 10:32:01
Uchwała Nr 238/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Gumieniec, gmina Trzebielino 2018-02-02 10:30:34
Uchwała Nr 237/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Objezierze i część obrębu geodezyjnego Suchorze, gmina Trzebielino 2018-02-02 10:28:03