2015

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie nr 131/2015 z dnia 31.12.2015r. w sprawie ustalenia ceny 1 ha gruntów stanowiących własność Gminy Trzebielino 2016-01-07 09:24:59
Zarządzenie nr 130/2015 z dnia 29.12.2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach i urządzeniach przeciwpożarowych znajdujących się na stanie Urzędu Gminy w Trzebielinie oraz w jednostce OSP w Trzebielinie 2016-01-07 09:22:12
Zarządzenie nr 129/2015 z dnia 29.12.2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Urzędzie Gminy w Trzebielinie i w remizie OSP w Trzebielinie 2016-01-07 09:19:30
Zarządzenie nr 128/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Trzebielinie i w Straży Gminnej w Trzebielinie 2016-01-07 09:12:43
Zarządzenie nr 127/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r 2016-01-07 09:10:23
Zarządzenie nr 126/2015 z dnia 23.12.2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2015-12-28 14:50:54
Zarządzenie nr 125/2015 z dnia 18.12.2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r. 2015-12-28 14:38:48
Zarządzenie nr 124/2015 z dnia 14.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 r. 2015-12-15 07:33:56
Zarządzenie Nr 123/2015 z dnia 14.12.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Poborowo 2015-12-15 07:29:46
Zarządzenie Nr 122/2015 z dnia 11.12.2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2015-12-11 13:56:05
Zarządzenie Nr 121/2015 z dnia 10.12.2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino 2015-12-11 13:55:07
Zarządzenie Nr 120/2015 z dnia 10.12.2015 r. w sprawie: udzielenia pelnomocnictwa 2015-12-11 13:53:06
Zarządzenie Nr 119/2015 z dnia 10.12.2015 r. w sprawie: ustanowienia dnia 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Trzebielinie 2015-12-11 13:52:07
Zarządzenie Nr 118/2015 z dnia 10.12.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gumieniec 2015-12-11 13:49:53
Zarządzenie Nr 117/2015 z dnia 07.12.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-12-11 13:48:18
Zarządzenie Nr 116/2015 z dnia 03.12.2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebielinie 2015-12-08 13:54:51
Zarządzenie Nr 115/2015 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie: przyznawania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej 2015-12-08 13:52:11
Zarządzenie Nr 114/2015 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-12-02 09:14:32
Zarządzenie Nr 113/2015 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie studni wierconej dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2015-12-02 09:12:04
Zarządzenie Nr 112/2015 z dnia 19.11.2015 r. w sprawie: powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych stanowiących własność Urzędu Gminy Trzebielino oraz zasad przeprowadzania likwidacji 2015-12-02 09:07:54
Zarządzenie Nr 111/2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkół Gminy Trzebielino na lata 2015-2020 do realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 "Jakość edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2015-11-19 07:20:55
Zarządzenie Nr 110/2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2016-2020 2015-11-17 09:27:08
Zarządzenie Nr 109/2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok 2015-11-17 09:25:56
Zarządzenie Nr 108/2015 z dnia 04.11.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2016 rok" 2015-11-10 07:43:38
Zarządzenie Nr 107/2015 z dnia 26.10.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-11-02 11:43:08
Zarządzenie Nr 106/2015 z dnia 21.10.2015 r. w sprawie: powołania zespołu zadaniowego do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej do zadania pn. Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego wraz z ukierunkowaniem ruchu turystycznego w rejonie jeziora Leśnik i Trzebielińskiego 2015-10-22 13:33:29
Zarządzenie Nr 105/2015 z dnia 21.10.2015 r. w sprawie powołania zespołów opiniujących w sprawach nazw ulic 2015-10-22 13:30:35
Zarządzenie Nr 104/2015 z dnia 19.10.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-10-21 09:44:03
Zarządzenie Nr 103/2015 z dnia 19.10.2015 r. w sprawie powołania Komisji Odwoławczej ds. weryfikacji odwołania od wyniku wyboru partnera na podstawie oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera, w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 "Jakość edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2015-10-21 09:22:13
Zarządzenie Nr 102/2015 z dnia 16.10.2015 r. w sprawie: ustalenia minimalnej stawki czynszu dla działki nr 16/3 o powierzchni 0,0616 ha, położonej w obrębie miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino, wchodząca w skład mienia komunalnego Gminy Trzebielino 2015-10-16 15:57:25
Zarządzenie Nr 101/2015 z dnia 15.10.2015 r. w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania 2015-10-16 15:55:03
Zarządzenie Nr 100/2015 z dnia 06.10.2015 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Trzebielino do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania dokumentów 2015-10-16 15:53:06
Zarządzenie Nr 99/2015 z dnia 06.10.2015 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Trzebielino do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania dokumentów 2015-10-16 15:50:42
Zarządzenie Nr 98/2015 z dnia 06.10.2015 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania kandydatów do nauczycielskiej Nagrody Wójta Gminy w 2015 r. 2015-10-08 08:27:03
Zarządzenie Nr 97/2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 2015-10-05 13:34:01
Zarządzenie Nr 96/2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 2015-10-05 13:30:58
Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 2015-10-05 13:24:27
Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 29.09.2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera, w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 "Jakość edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2015-10-01 09:32:44
Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno" 2015-10-01 09:29:49
Zarządzenie Nr 92/2015 z dnia 24.09.2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2015-10-01 09:27:16
Zarządzenie Nr 91/2015 z dnia 24.09.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-10-01 09:25:43
Zarządzenie Nr 90/2015 z dnia 14.09.2015 r. w sprawie: trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu GminyTrzebielino oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2016 i lata następne 2015-09-22 07:21:07
Zarządzenie Nr 89/2015 z dnia 09.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 "Jakość edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2015-09-10 07:34:30
Zarządzenie Nr 88/2015 z dnia 09.09.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno" 2015-09-10 07:29:25
Zarządzenie 87/2015 z dnia 04.09.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-09-10 07:26:47
Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 02.09.2015 r. w sprawie upoważnienia sekretarza gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójt GminyTrzebielino 2015-09-10 07:25:29
Zarządzenie Nr 85/2015 z dnia 01.09.2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebielinie 2015-09-03 08:34:57
Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 01.09.2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie oraz udzielenia upoważnień 2015-09-03 08:33:31
Zarządzenie Nr 83/2015 z dnia 27.08.2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2015-09-01 08:06:27
Zarządzenie Nr 82/2015 z dnia 27.08.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-09-01 08:04:53
Zarządzenie Nr 81/2015 z dnia 25.08.2015 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino za I półrocze 2015 roku, w tym o przebiegu przedsięwzięć 2015-08-25 14:16:44
Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 21.08.2015 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-25 14:13:16
Zarządzenie Nr 79/2015 z dnia 20.08.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno" 2015-08-21 08:57:16
Zarządzenie Nr 78/2015 z dnia 18.08.2015 r. w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" 2015-08-21 08:54:51
Zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 17.08.2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2015-08-18 14:49:33
Zarządzenie Nr 76/2015 z dnia 14.08.2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum 2015-08-14 11:40:56
Zarządzenie Nr 75/2015 z dnia 11.08.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-08-13 07:25:46
Zarządzenie Nr 74/2015 z dnia 11.08.2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2015-08-11 14:39:08
Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 24.07.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-07-28 11:53:19
Zarządzenie Nr 72/2015 z dnia 24.07.2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Trzebielinie 2015-07-28 11:51:48
Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 22.07.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-07-28 11:50:33
Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 14.07.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usługi transportowe w zakresie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Trzebielino w roku szkolnym 2015/2016" 2015-07-16 13:31:04
Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 03.07.2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 74/2010 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu gminy Trzebielino oraz Urzędu Gminy Trzebielino 2015-07-08 13:43:08
Zarządzenie Nr 68/2015 z dnia 03.07.2015 r. w sprawie: określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Trzebielino 2015-07-06 13:26:19
Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 01.07.2015 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do czynności urzędowych 2015-07-06 13:24:40
Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-07-06 13:22:39
Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 29.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-06-30 08:03:16
Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Trzebielino do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania dokumentów 2015-06-30 08:01:48
Zarządzenie 63/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2015-06-30 07:58:54
Zarządzenie Nr 62/2015 z dnia 22.06.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-06-30 07:57:21
Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 10.06.2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzebielinie 2015-06-12 11:50:36
Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 09.06.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa drogi gminnej osiedle domków jednorodzinnych w miejscowości Trzebielino o nieutwardzonej nawierzchni gruntowej wraz z kanalizacją deszczową" 2015-06-12 11:49:05
Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 05.06.2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebielino 2015-06-12 11:45:56
Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino 2015-06-09 09:06:35
Zarządzenie Nr 57/2015 z dnia 19.05.2015 r. e sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-05-24 19:22:32
Zarządzenie Nr 56/2015 z dnia 15.05.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Zielin 2015-05-24 19:20:58
Zarządzenie Nr 55/2015 z dnia 14.05.2015 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Trzebielino 2015-05-14 11:12:44
Zarządzenie Nr 54/2015 z dnia 12.05.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa drogi gminnej osiedle domków w miejscowości Trzebielino o nieutwardzonej nawierzchni gruntowej wraz z kanalizacją deszczową" 2015-05-14 11:11:07
Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 08.05.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-05-14 10:30:44
Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 08.05.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2015 do 30.06.2017 roku" 2015-05-08 10:35:14
Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 30.04.2015 r. w sprawie: przyznania dotacji na zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2015 r. 2015-05-07 11:32:35
Zarządzenie Nr 50/2014 z dnia 30.04.2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Trzebielino 2015-05-05 08:27:23
Zarządzenie nr 49/2015 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usług pocztowych oraz usług personalizowania, wydruku, konfekcjonowania, kopertowania i doręczania korespondencji" 2015-05-05 08:25:10
Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-05-05 08:20:35
Zarządzenie Nr 47/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie: określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Trzebielino 2015-04-28 14:31:10
Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie: oddania w najem lokalu użytkowego położonego w Trzebielinie 33 stanowiącego mienie komunalne Gminy Trzebilelino 2015-04-28 14:27:46
Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 22.04.2015 r. w sprawie: przekazania sprawozdań finansowych Gminy Trzebielino za 2014 rok 2015-04-22 14:10:15
Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Trzebielino 2015-04-20 14:45:44
Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 15.04.2015 r. w sprawie: przekazania w administrowania mienia komunalnego 2015-04-20 14:44:37
Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 15.04.2015 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie GminyTrzebielino 2015-04-15 15:06:21
Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 13.04.2015 r. uchylające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Trzebielino 2015-04-14 09:05:51
Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 07.04.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-04-14 09:04:04
Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 01.04.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 73/2012 Wójta Gminy Trzebielino o powierzeniu kierownikowi Gminnego Zakładu Budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie prowadzenie inwestycji gminnej 2015-04-07 14:59:04
Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 01.04.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Trzebielino o powierzeniu kierownikowi Gminnego Zakładu Budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie prowadzenie inwestycji gminnej 2015-04-07 14:57:35
Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 01.04.2015 r. zmieniające zarządzenie nr 69/2014 Wójta Gminy Trzebielino o powierzeniu kierownikowi Gminnego Zakładu Budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie prowadzenie inwestycji gminnej 2015-04-07 14:56:14
Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 01.04.2015 r. w sprawie: powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych 2015-04-07 14:53:11
Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 01.04.2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2015-04-07 14:50:27
Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 01.04.2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2015-04-07 14:48:57
Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 01.04.2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2015-04-07 14:47:33
Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 30.03.2015 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzebielino za 2014 rok 2015-03-31 13:27:12
Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 27.03.2015 r. w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych 2015-03-31 13:25:28
Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 27.03.2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2015-03-31 13:23:38
Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015. 2015-03-31 13:22:12
Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 23.03.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-03-31 13:19:54
Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Trzebielino 2015-03-20 08:44:52
Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za 2014 rok 2015-03-20 08:30:48
Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Zakladu Usług Komunalnych do prowadzenia inwestycji gminnej pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompownią ścieków oraz kanalizacji burzowej wraz z wpustami w miejscowości Suchorze w gminie Trzebielino" 2015-03-20 08:28:30
Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Trzebielino do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania dokumentów 2015-03-20 08:24:58
Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 17.03.2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2015-03-18 08:12:25
Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 16.03.2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie do działania w imieniu tej jednostki 2015-03-17 08:38:30
Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 16.03.2015 r. w sprawie zatrudnienia kierownika gminnego zakładu budżetowego pn. "Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie" 2015-03-17 08:36:24
Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia IV przetragu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Poborowo 2015-03-09 08:19:23
Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia IV przetragu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gumieniec 2015-03-09 08:17:46
Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Trzebielino na lata 2015-2017" 2015-03-09 08:14:45
Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebielinie 2015-03-09 08:14:12
Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie: kontroli posesji pod kątem utrzymania czystości i porządku, prawidłowości utrzymywania psów, dokonania szczepień przeciwko wściekliźnie oraz oznakowania nr porządkowym nieruchomości na terenie GminyTrzebielino 2015-03-03 16:40:33
Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 20.02.2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla klubu sportowego wyłonionego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino 2015-03-03 16:37:20
Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 20.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino 2015-03-03 16:34:50
Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 18.02.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-02-20 09:52:17
Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej 2015-02-17 09:20:07
Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 12.02.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2015 r." 2015-02-13 13:43:37
Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 12.02.2015 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Trzebielino 2015-02-12 12:27:14
Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 30.01.2015 r. o powierzeniu Kierownikowi Gminnego Zakładu Budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie prowadzenia inwestycji gminnej 2015-02-11 13:26:14
Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do ustanawiania rodziny wspierającej, zawierania i rozwiązywania umów określających zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy rodzinie przeżywającej trudności z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych 2015-02-06 11:31:27
Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Trzebielinie na 2015 rok 2015-02-03 12:28:30
Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie: planu finansowego zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok 2015-02-03 12:26:41
Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie: udzielenia przez Gminę Trzebielino poręczenia kredytu zaciągniętego przez Bibliotekę Gminną w Trzebielinie na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego 2015-02-03 12:23:54
Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie: udzielenia przez Gminę Trzebielino poręczenia kredytu zaciągniętego przez Bibliotekę Gminną w Trzebielinie na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego 2015-02-03 12:21:40
Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino 2015-01-30 07:24:07
Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Trzebielino 2015-01-16 11:08:13
Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych w Trzebielinie 2015-01-16 11:07:00