Rejestr aktów prawa miejscowego

NR UCHWAŁY

RADY GMINY TRZEBIELINO

I DATA PODJĘCIA

UCHWAŁA W SPRAWIE:

INFORMACJE O PUBLIKACJI

DATA OGŁOSZENIA

ROK 2011

17/III/2011

26.01.2011 r.

 

stawki procentowej opłaty adiacenckiej stosowanej przy podziale nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 35

z 31.03.2011 r., poz. 801

31.03.2011 r.

19/III/2011

26.01.2011 r.

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Trzebielino w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 30

z 16.03.2011 r., poz. 660

16.03.2011 r.

20/III/2011

26.01.2011 r.

określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Trzebielino

 

Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 30

z 16.03.2011 r., poz. 661

 

16.03.2011 r.

22/III/2011

26.01.2011 r.

uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na rok 2011

Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 92

z 28.07.2011 r., poz. 1885

28.07.2011 r.

 

57/XI/2011

23.11.2011 r.

 

 

ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w 2012 roku, oraz wprowadzenia wzorów formularzy podatkowych

 

 

Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 176

z 28.12.2011 r., poz. 4163

 

28.12.2011 r.

58/XI/2011

23.11.2011 r.

obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia  podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku

Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 170

z 19.12.2011 r., poz. 3899

19.12.2011 r.

59/XI/2011

23.11.2011 r.

podatku od środków transportowych na 2012 rok

Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 170

z 19.12.2011 r., poz. 3900

19.12.2011 r.

64/XII/2011

21.12.2011 r.

uznania za pomnik przyrody

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.,

poz. 595

10.02.2012 r.

ROK 2012

76/XIII/2012

15.02.2012 r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Cetyń, Poborowo, Starkowo

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.,

poz. 1454

20.04.2012 r.

84/XIV/2012

28.03.2012 r.

zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.,

poz. 1972

06.06.2012 r.

92/XV/2012

09.05.2012 r.

zniesienia formy ochrony przyrody

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.,

poz. 1973

06.06.2012 r.

93/XV/2012

09.05.2012 r.

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.,

poz. 1976

06.06.2012 r.

112/XX/2012

24.10.2012 r.

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 14

02.02.2013 r.

 

114/XX/2012

24.10.2012 r.

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.,

poz. 4489

20.12.2012 r.

115/XX/2012

24.10.2012 r.

ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.,

poz. 4389

17.12.2012 r.

 

116/XX/2012

24.10.2012 r.

podziału Gminy Trzebielino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.,

poz. 3602

13.11.2012 r.

124/XXI/2012

28.11.2012 r.

 

zmiany uchwały nr 117/XX/2012 Rady Gminy Trzebielino z dnia  24.10.2012 zmieniającej uchwałę Nr 98/XX/2008 Rady Gminy Trzebielino z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia opłat oraz trybu ich pobierania

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.,

poz. 4372

17.12.2012 r.

125/XXI/2012

28.11.2012 r.

obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia  podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.,

poz. 4373

17.12.2012 r.

 

127/XXII/2012

19.12.2012 r.

 

 

zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebielino

 

 

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 766

 

04.02.2013 r.

128/XXII/2012

19.12.2012 r.

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 767

04.02.2013 r.

129/XXII/2012

19.12.2012 r.

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 768

04.02.2013 r.

130/XXII/2012

19.12.2012 r.

wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 769

04.02.2013 r.

138/XXII/2012

19.12.2012 r.

uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 1180

01.03.2013 r.

ROK 2013

142/XXIV/2013

27.02.2013 r.

podziału Gminy Trzebielino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 1783

10.04.2013 r.

144/XXIV/2013

27.02.2013 r.

szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności na usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 1802

10.04.2013 r.

 

161/XXVII/2013

26.06.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 141/XXVII/2009 w sprawie: ustalenia wysokości inkasa dla sołtysów za pobór podatków lokalnych

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 2936

22.07.2013 r.

162/XXVII/2013

26.06.2013 r.

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 2937

22.07.2013 r.

169/XXVIII/2013

28.08.2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 162/XXVII/2013 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 3438

01.10.2013 r.

176/XXIX/2013

25.09.2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 162/XXVII/2013 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 3612

21.10.2013 r.

187/XXXI/2013

27.11.2013 r.

ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w 2014 roku oraz wprowadzenia wzorów formularzy podatkowych

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 4472

10.12.2013 r.

 

188/XXXI/2013

27.11.2013 r.

podatku od środków transportowych na 2014 rok

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 4441

10.12.2013 r.

189/XXXI/2013

27.11.2013 r.

obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2014 roku

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 4442

10.12.2013 r.

197/XXXII/2013

18.12.2013 r.

uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na rok 2014.

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 69

08.01.2014 r.

 

200/XXXII/2013

18.12.2013 r.

upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 70

08.01.2014 r.

ROK 2014

201/XXXIII/2014

29.01.2014 r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Cetyń, Poborowo, Starkowo

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 1062

12.03.2014 r.

202/XXXIII/2014

29.01.2014 r.

zniesienia formy ochrony przyrody

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 817

18.02.2014 r.

203/XXXIII/2014

29.01.2014 r.

pozbawienia kategorii drogi gminnych drogi

Nr 160016 G obręb Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 807

18.02.2014 r.

205/XXXIII/2014

29.01.2014 r.

podwyższenia kryterium dochodowego i określenia zasad odpłatności za pomoc w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Gminie Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 629

11.02.2014 r.

212/XXXIV/2014

05.03.2014 r.

uznania za pomnik przyrody

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 1258

25.03.2014 r.

214/XXXIV/2014

05.03.2014 r.

ustalenia wysokości inkasa dla sołtysów za pobór podatków lokalnych oraz określenia zasad wynagradzania inkasentów

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 1259

25.03.2014 r.

224/XXXVI/2014

21.05.2014 r.

dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 2152

13.06.2014 r.

239/XXXIX/2014

01.10.2014 r.

ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w 2015 roku

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 3542

22.10.2014 r.

240/XXXIX/2014

01.10.2014 r.

określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 3634

29.10.2014 r.

241/XXXIX/2014

01.10.2014 r.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 3543

22.10.2014 r.

245/XL/2014

05.11.2014 r.

Zmieniająca Uchwałę Nr 240/XXXIX/2014 w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 3937

19.11.2014 r.

246/XL/2014

05.11.2014 r.

Zmieniająca Uchwałę Nr 241/XXXIX/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 3938

19.11.2014 r.

247/XL/2014

05.11.2014 r.

obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2015 roku

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 3800

14.11.2014 r.

ROK 2015

16/IV/2015
28.01.2015 r.

uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na rok 2015

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 517

19.02.2015 r.

18/V/2015
02.02.2015 r.

wyboru ustalania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 299

03.02.2015 r.

19/VI/2015
25.02.2015 r.

utworzenia odrębnego obwodu glosowania w Chrześcijańskim Ośrodku dla Osób Uzależnionych Teen Challenge Broczyna w Broczynie

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 859

18.03.2015 r.

35/VIII/2015
27.05.2015 r.
 

przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzebielino
 
Dz.Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2118 08.07.2015 r.

41/X/2015
17.06.2015 r.


wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2150 14.07.2015 r.

42/X/2015
17.06.2015 r.


zmieniająca uchwałę nr 129/XXII/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
 
Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2201 17.07.2015 r.

43/X/2015
17.06.2015 r.


szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
 
Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2277 23.07.2015 r.

47/X/2015
17.06.2015 r.

zmieniająca Regulamin utrzymania czystosci i porządku na terenie gminyTrzebielino
 
Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2253 21.07.2015 r.
49/XI/2015
08.07.2015 r.

utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
 
Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2398 04.08.2015 r.

 

50/XI/2015
08.07.2015 r.


zmieniająca uchwałę Nr 35/VIII/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzebielino
 
Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2399 04.08.2015 r.

 

53/XII/2015
02.09.2015 r.

utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 roku

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2794 08.09.2015 r.

54/XII/2015
02.09.2015 r.

zniesienia formy ochrony przyrody Dz.Urz. Woj. Pom. z 2015 r, poz. 2841 16.09.2015 r.

55/XII/2015
02.09.2015 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr 224/XXXVI/2014 w sprawie: dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Dz.Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2906 22.09.2015 r.
56/XII/2015
02.09.2015 r.

dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę studni wierconych

Dz.Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2889 21.09.2015 r.

58/XII/2015
02.09.2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr 43/X/2015 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Dz.Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2890 21.09.2015 r.
59/XII/2015
02.09.2015 r.

zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebielino

Dz.Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2907 22.09.2015 r.

63/XIII/2015
21.10.2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr 55/XII/2015 w sprawie: dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Dz.Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 3483 20.11.2015 r.
64/XIII/2015
21.10.2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr 56/XII/2015 w sprawie: dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę studni wierconych

Dz.Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 3471 19.11.2015 r.

65/XIII/2015
21.10.2015 r.

określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzebielino

Dz.Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 3396 17.11.2015 r.

66/XIII/2015
21.10.2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr 144/XXIV/2013 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015 r., poz. 3552 25.11.2015 r.

67/XIII/2015
21.10.2015 r.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 3309 09.11.2015 r.

68/XIII/2015
21.10.2015 r.

ustalenia wysokości opłaty targowej Dz.Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 3361 12.11.2015 r.

69/XIII/2015
21.10.2015 r.

 określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Dz.Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 3327 10.11.2015 r.
75/XIV/2015
18.11.2015 r.

 zmieniająca uchwałę nr 224/XXXVI/2014 w sprawie: dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zmienioną uchwałą nr 63/XIII/2015

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015 r., poz. 3944 11.12.2015 r.
76/XIV/2015
18.11.2015 r.

dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę studni wierconych

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015 r., poz. 3945 11.12.2015 r.
81/XIV/2015
18.11.2015 r.

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015 r., poz. 3813 08.12.2015 r.

93/XV/2015

21.12.2015 r.

zmianiająca uchwałę Nr 67/XIII/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 4565 30.12.2015 r.

94/XV/2015

21.12.2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr 68/XIII/2015 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 4566

30.12.2015 r.

95/XV/2015

21.12.2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr 81/XIV/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 4567 30.12.2015 r.

96/XV/2015

21.12.2015 r.

uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na rok 2016 Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 250 22.01.2016r

ROK 2016

99/XVI/2016

27.01.2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr 41/X/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 483 09.02.2016 r.

100/XVI/2016

27.01.2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr 44/X/2015 Rady Gminy Trzebielino w sprawie przyjęcia programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Trzebielino"

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 700 23.02.2016 r.

109/XVII/2016

02.03.2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr 129/XXII/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 1361 04.04.2016 r.

127/XX/2016

29.06.2016 r.

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 2613 21.07.2016 r.

130/XX/2016

29.06.2016 r.

zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 2642 22.07.2016 r.

131/XX/2016

29.06.2016 r.

zniesienia formy ochrony przyrody Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 2614 21.07.2016 r.

136/XXI/2016

31.08.2016 r.

zaliczenia do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2016 r. poz. 3158

19.09.2016 r.

139/XXII/2016

27.09.2016 r.

zaliczenia do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2016 r. poz. 3399

13.10.2016 r.

141/XXII/2016

27.09.2016 r.

pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2016 r. poz. 3400

13.10.2016 r.

147/XXIII/2016

26.10.2016 r.

zniesienia formy ochrony przyrody

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2016 r. poz. 3694

14.11.2016 r.

148/XXIII/2016

26.10.2016 r.

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2016 r. poz. 3725

15.11.2016 r.

149/XXIII/2016

26.10.2016 r.

określenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na 2017 rok

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2016 r. poz. 3735

16.11.2016 r.

150/XXIII/2016

26.10.2016 r.

określenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2016 r. poz. 3728

15.11.2016 r.

ROK 2017

153/XXIV/2016

30.11.2016 r.

zniesienia formy ochrony przyrody

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2016 r. poz. 63

10.01.2017 r.

154/XXIV/2016

30.11.2016 r.

zniesienia formy ochrony przyrody

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2016 r. poz. 64

10.01.2017 r.

155/XXIV/2016

30.11.2016 r.

zniesienia formy ochrony przyrody

Dz. Urz. Woj. Pom. z 

2016 r. poz. 65

10.01.2017 r.

167/XXV/2016

29.12.2016 r.

nadania nazw ulic w miejscowości Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 359

26.01.2017 r.

168/XXV/2016

29.12.2016 r.

nadania nazw ulic w miejscowości Zielin

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 360

26.01.2017 r.

169/XXV/2016

29.12.2016 r.

nadania nazw ulic w miejscowosci Suchorze 

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 361

26.01.2017 r.

173/XXV/2016

29.12.2016 r.

uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na 2017 rok

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 372

26.01.2017 r.

179/XXVI/2017

23.01.2017 r.

zmieniająca uchwałę 45/IX/2007 zmienionej uchwałą Nr 51/X/2007 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 735

23.02.2017 r.

180/XXVI/2017

23.01.2017 r.

przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom. z 

2017 r. poz. 726

22.02.2017 r.

188/XXVII/2017

22.02.2017 r.

zmieniajaca uchwałę nr 173/XXV/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2017 rok

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 1095

29.03.2017 r.

191/XXVIII/2017

29.03.2017 r.

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 1559 05.05.2017 r.

192/XXVIII/2017

29.03.2017 r.

określenia kryteriów naboru do przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do klas I szkół podstawowych dla których Gmina Trzebielino jest organem prowadzącym, przyznanie liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenie dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 1527

28.04.2017 r.

193/XXVIII/2017

29.03.2017 r.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Cetyń, Poborowo, Starkowo

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 1457

25.04.2017 r.

195/XXVIII/2017

29.03.2017 r.

zniesienia formy ochrony przyrody

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 1568

05.05.2017 r.

204/XXIX/2017

26.04.2017 r.

zmieniająca uchwałę nr 191/XXVIII/2017 Rady Gminy Trzebielino w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 1561

05.05.2017 r.

208/XXXI/2017

21.06.2017 r.

zaliczenia do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 2635

12.07.2017 r.

219/XXXIII/2017

23.08.2017 r.

zmieniajaca uchwałę nr 65/XIII/2015 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnychoraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 3190

06.09.2017 r.

221/XXXIII/2017

23.08.2017 r.

zmieniajaca uchwałę nr 129/XXII/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicielaa nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 3191

06.09.2017 r.

226/XXXIV/2017

27.09.2017 r.

zmieniająca uchwałę nr 116/XX/2012 w sprawie podziału Gminy Trzebielino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 3423

02.10.2017 r.

231/XXXV/2017

08.11.2017 r.

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 4104

30.11.2017 r.

232/XXXV/2017

08.11.2017 r.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 4105

30.11.2017 r.

240/XXXVI/2017

29.11.2017 r.

zmieniajaca uchwałę nr 232/XXXV/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na 2018 rok

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 4400

11.12.2017 r.

244/XXXVI/2017

29.11.2017 r.

zmieniająca uchwałę nr 81/XIV/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (zmienioną uchwałą nr 95/XV/2015)

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 4401

11.12.2017 r.

229/XXXVII/2017

28.12.2017 r.

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pozarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2018 r. poz. 418

07.02.2018 r.

232/XXXVII/2017

28.12.2017 r.

zmieniajaca uchwałę nr 244/XXXVI/2017 w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz 125

12.01.2018 r.

236/XXXVII/2017

28.12.2017 r.

uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na 2018 rok

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2018 r. poz. 517

13.02.2018 r.

ROK 2018

245/XXXIX/2018

28.02.2018 r.

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 1062

20.03.2018 r.

246/XXXIX/2018

28.02.2018 r.

zmieniająca uchwałę nr 142/XXVII/2009 Rady Gminy Trzebielino z dnia 25 marca 2009 roku określającą wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnegoi za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli Gminy Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 993

16.03.2018 r.

248/XXXIX/2018

28.02.2018 r.

dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Trzebielino instrumentem płatniczym

Dz. Urz. Woj. Po.

2018 r. poz. 1063

20.03.2018 r.

254/XL/2018

28.03.2018 r.

zmieniajaca uchwałę nr 245/XXXIX/2018 Rady Gminy trzebielino w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 1573

20.04.2018 r.

256/XL/2018

28.03.2018 r.

podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kazdym okręgu wyborczym

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 1574

20.04.2018 r.

260/XLI/2018

25.04.2018 r.

zmieniajaca uchwałę Nr 245/XXXIX/2018 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 2055

21.05.2018 r.

264/XLI/2018

25.04.2018 r.

podziału Gminy Trzebielino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018r. poz. 1896

14.05.2018 r.

271/XLII/2018

20.06.2018 r.

przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 2825

17.07.2018 r.

272/XLII/2018

20.06.2018 r.

przyjęcia programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Trzebielino"

Dz. Urz. woj. Pom.

2018 r. poz. 2826

17.07.2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Omelańska 12-01-2015 14:11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Piechowska 26-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Monika Piechowska 19-07-2018 11:38:58