Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich Monika Piechowska 2019-02-28 11:08:43 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Monika Piechowska 2019-02-28 11:08:25 edycja dokumentu
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Monika Piechowska 2019-02-28 11:08:05 edycja dokumentu
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Monika Piechowska 2019-02-28 11:07:45 edycja dokumentu
Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności Monika Piechowska 2019-02-28 11:07:13 edycja dokumentu
Wydawanie dowodów osobistych oraz zgłaszanie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Monika Piechowska 2019-02-28 11:06:32 edycja dokumentu
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych Monika Piechowska 2019-02-28 10:59:12 edycja dokumentu
Numeracja porządkowa nieruchomości - nadanie numeru budynku Monika Piechowska 2019-02-28 10:57:23 edycja dokumentu
Dzierżawa gruntu z zasobów Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-02-28 10:55:20 edycja dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ TEJ OPŁATY Monika Piechowska 2019-02-28 10:36:21 edycja dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ TEJ OPŁATY Monika Piechowska 2019-02-28 10:36:05 usunięcie załacznika
Uchwały Rady Gminy Trzebielino w zakresie gospodarki odpadami Monika Piechowska 2019-02-28 10:33:16 edycja dokumentu
Oświadczenie 1/2019 Rady Gminy Trzebielino z dnia 27.02.2019 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla "Listu otwartego - stanowiska Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorządy Monika Piechowska 2019-02-28 10:29:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 48/V/2019 z dnia 27.02.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 129/XXII/2012 w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości Monika Piechowska 2019-02-28 10:26:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 47/V/2019 z dnia 27.02.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-02-28 10:24:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 46/V/2019 z dnia 27.02.2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku Monika Piechowska 2019-02-28 10:20:23 dodanie dokumentu
Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2018 rok Justyna Rapita 2019-02-27 13:06:30 dodanie dokumentu
Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Monika Piechowska 2019-02-27 11:46:49 edycja dokumentu
Wydawanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - o warunkach zabudowy Monika Piechowska 2019-02-27 11:42:09 edycja dokumentu
Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Monika Piechowska 2019-02-27 11:40:01 edycja dokumentu
Przeniesienie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - o warunkach zabudowy Monika Piechowska 2019-02-27 11:38:09 edycja dokumentu
Projekty uchwał V sesja Justyna Rapita 2019-02-21 13:49:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w lutym 2019 roku Justyna Rapita 2019-02-21 13:46:29 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na sprzedaż:dz. nr. 725, 726 obręb Trzebielino Monika Piechowska 2019-02-19 12:29:39 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 15.02.2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2019 roku". Justyna Rapita 2019-02-19 09:49:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 15.02.2019 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2019-02-19 09:21:36 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Justyna Rapita 2019-02-19 09:11:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci elekrtroenergetycznej 0,4kV, na terenie działki nr 36/1, położonej w m. Zielin, w obrębie Zielin, gm. Trzebielino. Justyna Rapita 2019-02-18 13:38:46 edycja dokumentu
Tomasz Czechowski Monika Piechowska 2019-02-15 13:27:16 dodanie dokumentu
Tarnowski Jerzy Monika Piechowska 2019-02-15 13:24:37 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 Justyna Rapita 2019-02-13 14:42:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - szafka oświetleniowa, na terenie działek nr 512/1, 512/2, 513, 493/1, 493/2, 494/5, 494/6, 511, 528/4, 528/3, 526, 1040, 494/3, 532/9, 1043, położonych w miejscowości Dolno, w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino. Justyna Rapita 2019-02-13 14:36:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - szafka oświetleniowa, na terenie działek nr 44, 45, 46, 47, 48/1, 54/2, 60/4, 60/5, 125, położonych w miejscowości Zielin przy ul. Polnej, w gminie Trzebielino. Justyna Rapita 2019-02-13 14:14:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-szafka oświetleniowa, na terenie działek nr 53/10, 283, 77/4, 77/3, 280, położonych w miejscowości Zielin, w gminie Trzebielino Justyna Rapita 2019-02-13 14:05:50 dodanie dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Mariusz Bublewicz 2019-02-13 11:08:52 edycja dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Mariusz Bublewicz 2019-02-13 11:08:44 usunięcie załacznika
Wykaz dziennych opiekunów stan na 11.02.2019 r. Justyna Rapita 2019-02-13 11:03:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 12.02.2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019. Justyna Rapita 2019-02-13 10:33:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 12.02.2019 r. w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 Justyna Rapita 2019-02-13 10:24:48 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 12.02.2019 r. w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 Justyna Rapita 2019-02-13 10:22:26 dodanie dokumentu