Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego Oś.GW.6223/10/2-6/2010 z dnia 08.09.2010 r. wydanego przez Starostę Bytowskiego na wykonanie urządzenia wodnego oraz pobór wód podziemnych w m. Cetyń, gm. Trzebielino z lokalizacją na działce 11/7 obręb ewidencyjny Cetyń. Justyna Rapita 2019-02-13 08:42:52 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.4.2019.2 - Odtworzenie fragmentu komunikacji w zabytkowym układzie parku w Trzebielinie w celu zapewnienia dostępności do rzeki Pokrzywna (ścieżka wędkarska powiązana z rybołówstwem) Monika Piechowska 2019-02-12 13:56:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 05.02.2019 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2019-02-12 13:52:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 05.02.2019 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2019-02-12 13:44:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych oraz określenia składu zespołu kontrolnego Justyna Rapita 2019-02-12 13:38:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Justyna Rapita 2019-02-12 13:29:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Justyna Rapita 2019-02-12 13:28:02 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Justyna Rapita 2019-02-12 13:27:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebielino Justyna Rapita 2019-02-12 13:16:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Zielin. Justyna Rapita 2019-02-12 12:47:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Poborowo Justyna Rapita 2019-02-12 12:45:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 24.01.2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Gumieniec Justyna Rapita 2019-02-12 12:42:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działek nr 107/2, 108, 109, 106/1, 111, 112/1, 113, 114, położonych w miejscowości Trzebielino, ul. Ku Słońcu, w gminie Trzebielino Monika Piechowska 2019-02-12 09:53:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działek nr 108/1, 79/3, 30/1, 8/12, 8/13, 18/2, 18/7, 240, 17, 219, położonych w obrębie Poborowo, w gminie Trzebielino Monika Piechowska 2019-02-12 09:51:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 21.01.2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Objezierze Justyna Rapita 2019-02-11 15:51:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 165/2018 z dnia 31.12.2018 r. w sprawie: sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztów wychowania przedszkolnego, uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Trzebielino uczęszczającymi do publicznego przedszkola, oddziału lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Trzebielino Justyna Rapita 2019-02-11 14:38:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 164/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2019-02-11 14:19:31 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.6.2019.2 - Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktów przedszkolnych na terenie gminy Trzebielino w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Dla naszych dzieci" Monika Piechowska 2019-02-11 10:45:37 dodanie dokumentu
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Monika Piechowska 2019-02-05 09:26:02 edycja dokumentu
Uchwały Rady Gminy Trzebielino w zakresie gospodarki odpadami Monika Piechowska 2019-02-01 13:33:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr 44/IV/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Monika Piechowska 2019-01-31 14:47:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 45/IV/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027 Monika Piechowska 2019-01-31 14:46:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 44/IV/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Monika Piechowska 2019-01-31 14:45:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 43/IV/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Monika Piechowska 2019-01-31 14:43:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 42/IV/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadań majątkowych Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-01-31 14:42:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 41/IV/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty Monika Piechowska 2019-01-31 14:41:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 40/IV/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Monika Piechowska 2019-01-31 14:40:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 39/IV/2019 z dnia 30.01.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami Monika Piechowska 2019-01-31 14:39:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 38/IV/2019 z dnia 30.01.2019 r. zmieniajaca uchwałę nr 68/XIII/2015 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej Monika Piechowska 2019-01-31 14:37:38 dodanie dokumentu
IV sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-01-31 13:08:28 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 45/IV/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027 Monika Piechowska 2019-01-31 12:48:10 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 44/IV/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Monika Piechowska 2019-01-31 12:47:04 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 43/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Monika Piechowska 2019-01-31 12:46:09 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 42/IV/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadań majątkowych Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-01-31 12:29:36 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 41/IV/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty Monika Piechowska 2019-01-31 12:28:27 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 40/IV/2019 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Monika Piechowska 2019-01-31 12:26:27 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 39/IV/2019 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami Monika Piechowska 2019-01-31 12:24:16 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 38/IV/2019 zmieniająca uchwałę Nr 68/XIII/2015 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej Monika Piechowska 2019-01-31 12:22:28 dodanie dokumentu
Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr III/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Monika Piechowska 2019-01-31 12:20:40 dodanie dokumentu
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad IV sesji Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-01-31 12:18:55 dodanie dokumentu