Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 94/2018 z dnia 25czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Justyna Rapita 2018-07-17 12:15:16 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 931, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2018-07-16 10:04:16 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 930, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2018-07-16 10:00:50 edycja dokumentu
Kompetencje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie ochrony przed hałasem Monika Piechowska 2018-07-16 09:57:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr 511, 457/2, 532/9, położonych w m. Dolno, w obrębie Trzebielino, gm. Trzebielino Justyna Rapita 2018-07-13 13:44:08 edycja dokumentu
Projekty uchwał - XLIII sesja Monika Piechowska 2018-07-12 07:27:40 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej w dniu 12.07.2018 r. Monika Piechowska 2018-07-09 14:06:06 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w lipcu 2018 roku Monika Piechowska 2018-07-09 14:04:47 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego. Mariusz Bublewicz 2018-07-09 12:13:59 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie centrum badawczo - rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią" Justyna Rapita 2018-07-03 10:44:36 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Justyna Rapita 2018-07-03 10:43:51 edycja dokumentu
PNOŚ.271.20.2018.2-Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno - Glewnik Justyna Rapita 2018-07-03 09:56:26 usunięcie załacznika
PNOŚ.271.20.2018.2-Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno - Glewnik Monika Piechowska 2018-06-28 13:48:05 usunięcie załacznika
Grzybowski Andrzej Monika Piechowska 2018-06-26 14:41:52 edycja dokumentu
Czechowski Tomasz Monika Piechowska 2018-06-26 14:39:59 edycja dokumentu
Referaty i samodzielne stanowiska pracy Justyna Rapita 2018-06-26 08:30:47 edycja dokumentu
Referaty i samodzielne stanowiska pracy Justyna Rapita 2018-06-26 08:24:16 edycja dokumentu
Działki 725, 726 obręb Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-26 08:06:50 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna - USC oraz zmiana imienia i nazwiska Justyna Rapita 2018-06-25 13:30:32 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna - ewidencja ludności Justyna Rapita 2018-06-25 13:29:27 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna - dowody osobiste Justyna Rapita 2018-06-25 13:28:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 93/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino. Justyna Rapita 2018-06-25 09:26:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 92/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-25 09:16:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 91/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa chodnika na odcinku Zielin - Starkowo Justyna Rapita 2018-06-22 14:57:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 90/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-06-22 14:55:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 90/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-06-22 14:53:31 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 90/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-06-22 14:53:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 90/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-06-22 14:52:01 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 90/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-06-22 14:51:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 90/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-06-22 14:49:53 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 90/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-06-22 14:49:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 91/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-06-22 14:48:08 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 91/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-06-22 14:47:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 89/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Trzebielinie realizacji inwestycji pn. "Budowa wodociągu rozdzielczego z przyłączami w miejscowości Dolno - Glewnik" Justyna Rapita 2018-06-22 14:02:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 88/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start Justyna Rapita 2018-06-22 13:39:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 87/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-22 13:35:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu "Piękna Wieś 2018" i zatwierdzenia regulaminu jego przeprowadzenia Justyna Rapita 2018-06-22 13:29:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 85/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie posesji położonej w miejscowości Trzebielino przy ul. Pomorskiej 47 oraz powołania komisji kontrolnej. Justyna Rapita 2018-06-22 13:26:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 84/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących dokumentu pn. "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzebielino na lata 2017-2032" Justyna Rapita 2018-06-22 13:14:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 83/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-22 13:10:49 dodanie dokumentu