Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Lokal użytkowy ul Wiejska 15 w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-05-08 13:26:29 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie centrum badawczo - rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią" Justyna Rapita 2018-04-30 11:50:29 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku Monika Piechowska 2018-04-27 09:51:55 dodanie dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Monika Piechowska 2018-04-26 13:35:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr 261/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-04-26 13:10:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 257/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-04-26 13:08:49 dodanie dokumentu
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2018-04-26 12:48:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 264/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie podziału Gminy trzebielino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych Monika Piechowska 2018-04-26 11:56:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 263/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Województwa Pomorskiego Monika Piechowska 2018-04-26 11:53:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 262/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 Monika Piechowska 2018-04-26 11:52:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 261/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-04-26 11:50:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 260/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 245/XXXIX/2018 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych Monika Piechowska 2018-04-26 11:48:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 259/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. "Czyste powietrze Pomorza" - edycja 2018 wdrożonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Monika Piechowska 2018-04-26 11:46:41 dodanie dokumentu
Protokół Nr XL/2018 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 28 marca 2018 roku Monika Piechowska 2018-04-26 08:41:21 dodanie dokumentu
Działki 725, 726 obręb Trzebielino Justyna Rapita 2018-04-25 13:27:31 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin (działki nr 20/8, 133 obr. Zielin), gmina Trzebielino Monika Piechowska 2018-04-20 14:08:20 dodanie dokumentu
Projekty uchwał - XLI sesja Monika Piechowska 2018-04-20 11:24:18 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na Przebudowie Małej Elektrowni Wodnej "Trzebielino", na rzece Pokrzywna, w km 11+020 Monika Piechowska 2018-04-20 07:50:11 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w kwietniu 2018 roku Monika Piechowska 2018-04-19 07:58:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 25.04.2018 r. Monika Piechowska 2018-04-19 07:58:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie chodnika na odcinku Zielin-Starkowo, na terenie działek nr 3/1, 23/28, 31/1, 179/1, 179/2 i 224, położonych w obrębie geodezyjnym Starkowo, gm. Trzebielino Justyna Rapita 2018-04-12 10:26:00 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi leśnej nr 52-P w leśnictwie Wierszyno na terenie dz. nr 389, 390, 391, 387/1, 388 w obrębie geodezyjnym Starkowo. Justyna Rapita 2018-04-10 12:19:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu dz. nr. 16/3 obręb Poborowo Justyna Rapita 2018-04-10 11:53:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Justyna Rapita 2018-04-06 13:31:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 46/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Justyna Rapita 2018-04-06 13:29:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 45/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Justyna Rapita 2018-04-06 13:27:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 44/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Justyna Rapita 2018-04-06 13:25:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 43/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-04-06 13:20:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 42/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji systemów grzewczych na terenie Gminy Trzebielino przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach rozpisanego konkursu pod nazwą "Czyste powietrze Pomorza"-(edycja 2018). Justyna Rapita 2018-04-06 13:14:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2018 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-04-06 13:10:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin (działki nr 20/8, 133 obr. Zielin), gmina Trzebielino Justyna Rapita 2018-04-06 13:08:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok Justyna Rapita 2018-04-06 13:01:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Trzebielino. Justyna Rapita 2018-04-06 12:45:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 23 marca 2018 roku uchylające zarządzenie nr 14/2018 r. w sprwie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Justyna Rapita 2018-04-06 12:43:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 23 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie oraz udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu placówki. Justyna Rapita 2018-04-06 12:11:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 23 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu oraz pełnomocnictwa do działania w imieniu placówki. Justyna Rapita 2018-04-06 12:03:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 34/2018 z dnia 23 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 82/2014 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy oraz udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu placówki. Justyna Rapita 2018-04-06 11:59:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 33/2018 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad zbycia nieruchomości gminnych. Justyna Rapita 2018-04-06 11:56:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 32/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Dyrektora i Głównej Księgowej Biblioteki Gminnej w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-04-06 11:43:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za 2017 rok Justyna Rapita 2018-04-06 11:37:42 edycja dokumentu