Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Działka 904/1 obr. Trzebielino Justyna Rapita 2018-03-23 09:40:30 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na Przebudowie Małej Elektrowni Wodnej "Trzebielino", na rzece Pokrzywna, w km 11+020 Monika Piechowska 2018-03-22 13:17:42 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie chodnika na odcinku Zielin-Starkowo, na terenie działek nr 3/1, 23/28, 31/1, 179/1, 179/2 i 224, położonych w obrębie geodezyjnym Starkowo, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2018-03-21 13:40:59 edycja dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 28.03.2018 r. Monika Piechowska 2018-03-21 10:09:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w marcu 2018 roku Monika Piechowska 2018-03-21 10:08:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 09 lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 Justyna Rapita 2018-03-19 11:30:23 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-03-19 11:26:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 08 marca 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 r. Justyna Rapita 2018-03-19 11:09:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy Justyna Rapita 2018-03-19 11:02:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie oddania w dzierżawę lokalu użytkowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości Justyna Rapita 2018-03-19 10:54:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie powierzenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Suchorzu realizacji projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" Justyna Rapita 2018-03-19 10:48:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Justyna Rapita 2018-03-19 10:20:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2018-03-19 10:05:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do wstępnej weryfikacji nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzcni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Justyna Rapita 2018-03-19 10:01:56 dodanie dokumentu
Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-03-15 10:25:52 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin (działki nr 20/8, 133 obr. Zielin), gmina Trzebielino Monika Piechowska 2018-03-13 13:21:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegajacej na budowie przepustu na rzece Bystrzenica w Gumieńcu wraz z dojazdem do drogi gminnej na działce nr 332/1, na terenie działek nr 149/1, 301/1, 301/2, 304, 332/1, położonych w obrębie geodezyjnym Gumieniec, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2018-03-13 11:13:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 7 lutego 2018 r. utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 18 maja 2017 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 21 polegająca na budowie chodnika w m. Trzebielino w km ok. 23 + 175 - 23 + 575 oraz w km ok. 25 + 770 - 26 + 350, w m. Kruszyna w km ok. 41 + 820 - 42 + 180 oraz w m. Kwakowo w km ok. 45 + 410 - 45 + 800, w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 21 w województwie pomorskim na odcinku Trzebielino - Kwakowo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych". Monika Piechowska 2018-03-13 10:45:40 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-03-09 13:46:17 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-03-09 13:46:00 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o przetargu dz. nr 10/1 obręb Poborowo Monika Piechowska 2018-03-09 12:21:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Trzebielino Monika Piechowska 2018-03-02 12:35:02 dodanie dokumentu
Petycje- informacje ogólne Monika Piechowska 2018-03-02 11:25:57 edycja dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Monika Piechowska 2018-03-02 11:23:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr 251/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-03-02 10:51:24 dodanie dokumentu
Lokal użytkowy ul Wiejska 15 w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-03-02 10:48:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 251/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-03-02 10:44:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 250/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 Monika Piechowska 2018-03-02 10:42:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 249/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. uchylająca uchwałę nr 242/XXXVIII/2018 zmieniająca uchwałę nr 241/XXXVI/2017 Rady Gminy trzebielino w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji w 2018 roku Monika Piechowska 2018-03-02 10:41:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 248/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Trzebielino instrumentem płatniczym Monika Piechowska 2018-03-02 10:32:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 247/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1. "Edukacja przedszkolna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Monika Piechowska 2018-03-02 10:30:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 249/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. uchylająca uchwałę nr 242/XXXVIII/2018 zmieniającą uchwałę nr 241/XXXVI/2017 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji w 2018 roku Monika Piechowska 2018-03-02 10:26:30 usunięcie dokument
Uchwała Nr 248/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Trzebielino instrumentem płatniczym Monika Piechowska 2018-03-02 10:26:18 usunięcie dokument
Uchwała Nr 249/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. uchylająca uchwałę nr 242/XXXVIII/2018 zmieniającą uchwałę nr 241/XXXVI/2017 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji w 2018 roku Monika Piechowska 2018-03-02 10:25:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 248/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Trzebielino instrumentem płatniczym Monika Piechowska 2018-03-02 10:20:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 246/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 142/XXVII/2009 Rady Gminy Trzebielino z dnia 25 marca 2009 roku określającą wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-03-02 10:18:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 245/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych Monika Piechowska 2018-03-02 10:08:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 244/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku Monika Piechowska 2018-03-02 10:04:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 239/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Zielin, gmina Trzebielino Monika Piechowska 2018-03-02 10:01:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr 243/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2018-03-02 09:58:59 dodanie dokumentu