Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Głosowanie nad uchwałą nr 50/VI/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-03-29 12:57:50 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 49/VI/2019 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebielino oraz okreslenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku Monika Piechowska 2019-03-29 12:56:14 dodanie dokumentu
Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr V/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. Monika Piechowska 2019-03-29 12:53:42 dodanie dokumentu
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad VI sesji Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-03-29 12:52:13 edycja dokumentu
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad VI sesji Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-03-29 12:50:48 dodanie dokumentu
Zapytanie z dnia 27.03.2019 r. Monika Piechowska 2019-03-29 09:42:32 dodanie dokumentu
Interpelacja z dnia 27.03.2019 r. Monika Piechowska 2019-03-29 09:41:57 dodanie dokumentu
Protokół Nr V/2019 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 27 lutego 2019 roku Monika Piechowska 2019-03-28 13:07:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu Monika Piechowska 2019-03-28 08:11:22 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.11.2019.2 - Udzielenie i obsługa długoterminowego złotowego kredytu bankowego do kwoty 2.350.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100) Monika Piechowska 2019-03-22 10:59:57 dodanie dokumentu
Projekty uchwał VI sesja Monika Piechowska 2019-03-21 13:27:15 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 27.03.2019 r. Monika Piechowska 2019-03-21 12:37:08 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 27.02.2019 r. Monika Piechowska 2019-03-21 12:36:13 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w marcu 2019 roku Monika Piechowska 2019-03-21 12:32:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-szafka oświetleniowa, na terenie działek nr 53/10, 283, 77/4, 77/3, 280, położonych w miejscowości Zielin, w gminie Trzebielino Justyna Rapita 2019-03-21 09:31:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - szafka oświetleniowa, na terenie działek nr 44, 45, 46, 47, 48/1, 54/2, 60/4, 60/5, 125, położonych w miejscowości Zielin przy ul. Polnej, w gminie Trzebielino. Monika Piechowska 2019-03-19 14:42:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - szafka oświetleniowa, na terenie działek nr 512/1, 512/2, 513, 493/1, 493/2, 494/5, 494/6, 511, 528/4, 528/3, 526, 1040, 494/3, 532/9, 1043, położonych w miejscowości Dolno, w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino. Monika Piechowska 2019-03-19 14:41:50 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 08.03. 2019 roku w sprawie: przyznania dotacji na zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2019 r. Justyna Rapita 2019-03-14 14:53:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 Justyna Rapita 2019-03-14 14:50:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Justyna Rapita 2019-03-14 12:29:19 dodanie dokumentu
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Justyna Rapita 2019-03-14 12:22:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 12_2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji w tym trybu przeprowadzenia losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Justyna Rapita 2019-03-14 12:19:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 11_2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Parlamentu Europejskiego Justyna Rapita 2019-03-14 12:15:07 dodanie dokumentu
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Justyna Rapita 2019-03-14 12:10:47 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku Monika Piechowska 2019-03-13 11:41:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działek nr 107/2, 108, 109, 106/1, 111, 112/1, 113, 114, położonych w miejscowości Trzebielino, ul. Ku Słońcu, w gminie Trzebielino Monika Piechowska 2019-03-12 14:11:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działek nr 108/1, 79/3, 30/1, 8/12, 8/13, 18/2, 18/7, 240, 17, 219, położonych w obrębie Poborowo, w gminie Trzebielino Monika Piechowska 2019-03-12 12:19:09 edycja dokumentu
Skargi i wnioski Justyna Rapita 2019-03-11 11:33:07 edycja dokumentu
Petycje- informacje ogólne Justyna Rapita 2019-03-11 11:30:45 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr PNOŚ.6730.35.2016 z dn. 29.12.2016 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej 0,4 kV, na terenie działek nr 28, 122/2, 21/14, 21/1, 21/53, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 21/13, 21/18, 21/51, 21/3, 134, 5/4, 30/3, 30/2, 31/2, 6/2, 6/1, 34/2, 34/1, 35/4, 35/1, 124/7, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 110/3, 12/8, 12/9, 133, 12/10, 12/11, 50, 11/1, 11/2, 119/1, 18/2, 14, 15, 20/24, 20/3, 20/23, 20/8, 20/6, 17, 249, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 37/1, 38/1, 12/13, 12/15, 111/1, 111/2, 111/3, 20/1, 20/2, 73/3, 74/1, 74/2, 120/3, 21 położonych w obrębie Zielin, gm. Trzebielino Justyna Rapita 2019-03-11 11:20:30 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 08.03.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy Justyna Rapita 2019-03-11 11:05:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 06.03.2019 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2019-03-11 10:55:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 05.03.2019 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad zbycia nieruchomości gminnych Justyna Rapita 2019-03-11 10:52:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 01.03.2019 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2019-03-11 10:44:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 01.03.2019 r. w sprawie: powierzenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Starkowie realizacji projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" Justyna Rapita 2019-03-11 10:41:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 01.03.2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odtworzenie fragmentu komunikacji w zabytkowym układzie parku w Trzebielinie w celu zapewnienia dostępności do rzeki Pokrzywna (ścieżka wędkarska powiązana z rybołówstwem). Justyna Rapita 2019-03-11 10:21:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Justyna Rapita 2019-03-11 09:52:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie:wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Justyna Rapita 2019-03-11 09:51:17 usunięcie dokumentu
Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie:wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Justyna Rapita 2019-03-11 09:51:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Justyna Rapita 2019-03-11 09:37:01 dodanie dokumentu