Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 90/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-06-22 14:52:01 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 90/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-06-22 14:51:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 90/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-06-22 14:49:53 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 90/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-06-22 14:49:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 91/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-06-22 14:48:08 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 91/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-06-22 14:47:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 89/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Trzebielinie realizacji inwestycji pn. "Budowa wodociągu rozdzielczego z przyłączami w miejscowości Dolno - Glewnik" Justyna Rapita 2018-06-22 14:02:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 88/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start Justyna Rapita 2018-06-22 13:39:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 87/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-22 13:35:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu "Piękna Wieś 2018" i zatwierdzenia regulaminu jego przeprowadzenia Justyna Rapita 2018-06-22 13:29:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 85/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie posesji położonej w miejscowości Trzebielino przy ul. Pomorskiej 47 oraz powołania komisji kontrolnej. Justyna Rapita 2018-06-22 13:26:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 84/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących dokumentu pn. "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzebielino na lata 2017-2032" Justyna Rapita 2018-06-22 13:14:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 83/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-22 13:10:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 82/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek i zakładów budżetowych Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-22 13:07:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 81/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-22 12:34:27 dodanie dokumentu
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2018 r. Monika Piechowska 2018-06-22 11:51:25 dodanie dokumentu
Program dla rodzin wielodzietnych pn. "Karta Dużej Rodziny w Gminie Trzebielino" Monika Piechowska 2018-06-22 11:42:06 dodanie dokumentu
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 Monika Piechowska 2018-06-22 11:40:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 275/XLI/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-06-22 11:36:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 276/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018-2033 Monika Piechowska 2018-06-22 11:27:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 275/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-06-22 11:17:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 274/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadań majątkowych Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-06-22 11:15:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 273/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Monika Piechowska 2018-06-22 11:13:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 272/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Monika Piechowska 2018-06-22 11:09:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 271/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-06-22 11:08:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 270/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 Monika Piechowska 2018-06-22 11:06:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 269/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej pn. "Języki obce w ruchu". Monika Piechowska 2018-06-22 11:04:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 268/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Monika Piechowska 2018-06-22 10:55:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 267/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Monika Piechowska 2018-06-22 10:54:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 266/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok Monika Piechowska 2018-06-22 10:53:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 265/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Monika Piechowska 2018-06-22 10:51:44 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 930, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2018-06-22 10:13:38 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 931, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2018-06-22 10:12:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr 511, 457/2, 532/9, położonych w m. Dolno, w obrębie Trzebielino, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2018-06-22 10:05:00 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna Justyna Rapita 2018-06-21 11:06:17 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna USC Justyna Rapita 2018-06-21 11:05:38 usunięcie dokument
Klauzula informacyjna Justyna Rapita 2018-06-21 11:03:22 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLI/2018 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 25 kwietnia 2018 roku Monika Piechowska 2018-06-21 08:49:11 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.20.2018.2-Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno - Glewnik Justyna Rapita 2018-06-20 11:31:20 dodanie dokumentu
Projekty uchwał - XLII sesja Monika Piechowska 2018-06-19 12:17:57 dodanie dokumentu