Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM LEŚNYM OD OSÓB PRAWNYCH Justyna Rapita 2019-02-28 11:22:55 edycja dokumentu
ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU ROLNEGO, PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU LEŚNEGO, ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO Justyna Rapita 2019-02-28 11:21:48 edycja dokumentu
ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM Justyna Rapita 2019-02-28 11:21:30 edycja dokumentu
ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU KUPNA GRUNTÓW Justyna Rapita 2019-02-28 11:21:15 edycja dokumentu
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM, LEŚNYM I OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I OPŁATY PROLONGACYJNEJ Justyna Rapita 2019-02-28 11:20:50 edycja dokumentu
ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA Justyna Rapita 2019-02-28 11:20:35 edycja dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNYM I LEŚNYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Justyna Rapita 2019-02-28 11:20:11 edycja dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOSCI  OD OSÓB PRAWNYCH Justyna Rapita 2019-02-28 11:19:42 edycja dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM ROLNYM OD OSÓB PRAWNYCH Justyna Rapita 2019-02-28 11:19:08 edycja dokumentu
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ Justyna Rapita 2019-02-28 11:17:08 edycja dokumentu
ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH Justyna Rapita 2019-02-28 11:16:35 edycja dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ TEJ OPŁATY Justyna Rapita 2019-02-28 11:15:49 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej Monika Piechowska 2019-02-28 11:14:05 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w pasie drogowym robót Monika Piechowska 2019-02-28 11:13:31 edycja dokumentu
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa Justyna Rapita 2019-02-28 11:13:26 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklamy Monika Piechowska 2019-02-28 11:13:11 edycja dokumentu
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Justyna Rapita 2019-02-28 11:13:08 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej Monika Piechowska 2019-02-28 11:12:54 edycja dokumentu
Sporządzenie aktu zgonu Justyna Rapita 2019-02-28 11:12:51 edycja dokumentu
Podział nieruchomości Monika Piechowska 2019-02-28 11:12:39 edycja dokumentu
Sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego Justyna Rapita 2019-02-28 11:12:32 edycja dokumentu
Rozgraniczenia Monika Piechowska 2019-02-28 11:12:08 edycja dokumentu
Sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego Justyna Rapita 2019-02-28 11:12:08 edycja dokumentu
Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą Justyna Rapita 2019-02-28 11:11:40 edycja dokumentu
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Justyna Rapita 2019-02-28 11:11:15 edycja dokumentu
Zaświadczenie o stanie cywilnym Justyna Rapita 2019-02-28 11:10:52 edycja dokumentu
Nadanie numeru PESEL osobom obowiązanym na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL Monika Piechowska 2019-02-28 11:10:42 edycja dokumentu
Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego) Justyna Rapita 2019-02-28 11:10:31 edycja dokumentu
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich Monika Piechowska 2019-02-28 11:10:27 edycja dokumentu
Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego (konkordatowego) Justyna Rapita 2019-02-28 11:10:13 edycja dokumentu
Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego czynności zameldowania w drodze decyzji administracyjnej Monika Piechowska 2019-02-28 11:10:01 edycja dokumentu
Zmiana imion i nazwisk Justyna Rapita 2019-02-28 11:09:56 edycja dokumentu
Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego czynności zameldowania w drodze decyzji administracyjnej Monika Piechowska 2019-02-28 11:09:50 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Monika Piechowska 2019-02-28 11:09:07 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich Monika Piechowska 2019-02-28 11:08:43 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Monika Piechowska 2019-02-28 11:08:25 edycja dokumentu
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Monika Piechowska 2019-02-28 11:08:05 edycja dokumentu
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Monika Piechowska 2019-02-28 11:07:45 edycja dokumentu
Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności Monika Piechowska 2019-02-28 11:07:13 edycja dokumentu
Wydawanie dowodów osobistych oraz zgłaszanie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Monika Piechowska 2019-02-28 11:06:32 edycja dokumentu