Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Reclaw Józefa Monika Piechowska 2018-08-06 11:35:23 edycja dokumentu
Stelmasik Monika Monika Piechowska 2018-08-06 11:34:27 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Cetyń, na terenie działek nr 110,111,121,127/2,129,153/5,153/4,173/2,174/7,177, położonych w m. Cetyń, w obrębie Cetyń, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2018-08-03 13:00:30 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.23.2018.2 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumieniec Monika Piechowska 2018-08-01 12:07:41 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku Monika Piechowska 2018-08-01 08:29:52 dodanie dokumentu
Protokół kontroli Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Monika Piechowska 2018-07-31 14:02:05 dodanie dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Monika Piechowska 2018-07-19 11:38:58 edycja dokumentu
Uchwały Rady Gminy Trzebielino w zakresie gospodarki odpadami Monika Piechowska 2018-07-19 10:42:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr 282/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-07-19 10:36:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 283/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 Monika Piechowska 2018-07-19 10:34:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 282/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-07-19 10:33:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 281/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-07-19 10:31:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 280/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Monika Piechowska 2018-07-19 10:26:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 279/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 129/XXII/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości Monika Piechowska 2018-07-19 10:23:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 278/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Bytowskim przy realizacji inwestycji pn. Budowa chodnika na odcinku Zielin - Starkowo Monika Piechowska 2018-07-19 10:21:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 277/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebielino - do zaopiniowania Monika Piechowska 2018-07-19 10:19:19 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej Justyna Rapita 2018-07-18 13:40:26 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLII/2018 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 20 czerwca 2018 roku Monika Piechowska 2018-07-18 09:18:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 100/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-07-17 13:53:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 99/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno-Glewnik Justyna Rapita 2018-07-17 13:48:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 98/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-07-17 13:45:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 97/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedur związanych z mechanizmem podzielonej płatności Justyna Rapita 2018-07-17 13:41:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 96/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Trzebielino Justyna Rapita 2018-07-17 13:39:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 95/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-07-17 13:37:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 94/2018 z dnia 25czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Justyna Rapita 2018-07-17 12:15:16 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 931, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2018-07-16 10:04:16 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 930, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2018-07-16 10:00:50 edycja dokumentu
Kompetencje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie ochrony przed hałasem Monika Piechowska 2018-07-16 09:57:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr 511, 457/2, 532/9, położonych w m. Dolno, w obrębie Trzebielino, gm. Trzebielino Justyna Rapita 2018-07-13 13:44:08 edycja dokumentu
Projekty uchwał - XLIII sesja Monika Piechowska 2018-07-12 07:27:40 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej w dniu 12.07.2018 r. Monika Piechowska 2018-07-09 14:06:06 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w lipcu 2018 roku Monika Piechowska 2018-07-09 14:04:47 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego. Mariusz Bublewicz 2018-07-09 12:13:59 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie centrum badawczo - rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią" Justyna Rapita 2018-07-03 10:44:36 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Justyna Rapita 2018-07-03 10:43:51 edycja dokumentu
PNOŚ.271.20.2018.2-Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno - Glewnik Justyna Rapita 2018-07-03 09:56:26 usunięcie załacznika
PNOŚ.271.20.2018.2-Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno - Glewnik Monika Piechowska 2018-06-28 13:48:05 usunięcie załacznika
Grzybowski Andrzej Monika Piechowska 2018-06-26 14:41:52 edycja dokumentu
Czechowski Tomasz Monika Piechowska 2018-06-26 14:39:59 edycja dokumentu
Referaty i samodzielne stanowiska pracy Justyna Rapita 2018-06-26 08:30:47 edycja dokumentu