Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 45/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Justyna Rapita 2018-04-06 13:27:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 44/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Justyna Rapita 2018-04-06 13:25:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 43/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-04-06 13:20:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 42/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji systemów grzewczych na terenie Gminy Trzebielino przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach rozpisanego konkursu pod nazwą "Czyste powietrze Pomorza"-(edycja 2018). Justyna Rapita 2018-04-06 13:14:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2018 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-04-06 13:10:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin (działki nr 20/8, 133 obr. Zielin), gmina Trzebielino Justyna Rapita 2018-04-06 13:08:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok Justyna Rapita 2018-04-06 13:01:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 38/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Trzebielino. Justyna Rapita 2018-04-06 12:45:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 37/2018 z dnia 23 marca 2018 roku uchylające zarządzenie nr 14/2018 r. w sprwie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Justyna Rapita 2018-04-06 12:43:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 23 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie oraz udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu placówki. Justyna Rapita 2018-04-06 12:11:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 35/2018 z dnia 23 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu oraz pełnomocnictwa do działania w imieniu placówki. Justyna Rapita 2018-04-06 12:03:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 34/2018 z dnia 23 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 82/2014 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy oraz udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu placówki. Justyna Rapita 2018-04-06 11:59:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 33/2018 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad zbycia nieruchomości gminnych. Justyna Rapita 2018-04-06 11:56:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 32/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Dyrektora i Głównej Księgowej Biblioteki Gminnej w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-04-06 11:43:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za 2017 rok Justyna Rapita 2018-04-06 11:37:42 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za 2017 rok Justyna Rapita 2018-04-06 11:36:55 dodanie dokumentu
Lokal użytkowy ul Wiejska 15 w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-04-04 10:03:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzytuchom o wydanej decyzji odmawiającej uchylenia decyzji środowiskowej Monika Piechowska 2018-04-04 08:28:03 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin (działki nr 20/8, 133 obr. Zielin), gmina Trzebielino Monika Piechowska 2018-03-30 10:14:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 258/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 Monika Piechowska 2018-03-30 09:45:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 257/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-03-30 09:43:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 256/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Monika Piechowska 2018-03-30 09:42:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 255/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2018 roku Monika Piechowska 2018-03-30 09:40:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 254/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 245/XXXIX/2018 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla bezdomnych Monika Piechowska 2018-03-30 09:38:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 253/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Monika Piechowska 2018-03-30 09:36:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 252/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2018-03-30 09:35:29 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIX/2018 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 28 lutego 2018 roku Monika Piechowska 2018-03-28 14:52:38 dodanie dokumentu
Projekty uchwał - XL sesja Monika Piechowska 2018-03-27 12:03:08 dodanie dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Justyna Rapita 2018-03-27 10:06:55 dodanie dokumentu
Działka nr 7/9 obręb Trzebielino Justyna Rapita 2018-03-26 15:46:47 edycja dokumentu
Działka 904/1 obr. Trzebielino Justyna Rapita 2018-03-23 09:40:30 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na Przebudowie Małej Elektrowni Wodnej "Trzebielino", na rzece Pokrzywna, w km 11+020 Monika Piechowska 2018-03-22 13:17:42 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie chodnika na odcinku Zielin-Starkowo, na terenie działek nr 3/1, 23/28, 31/1, 179/1, 179/2 i 224, położonych w obrębie geodezyjnym Starkowo, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2018-03-21 13:40:59 edycja dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 28.03.2018 r. Monika Piechowska 2018-03-21 10:09:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w marcu 2018 roku Monika Piechowska 2018-03-21 10:08:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 09 lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 Justyna Rapita 2018-03-19 11:30:23 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-03-19 11:26:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 08 marca 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 r. Justyna Rapita 2018-03-19 11:09:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy Justyna Rapita 2018-03-19 11:02:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie oddania w dzierżawę lokalu użytkowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości Justyna Rapita 2018-03-19 10:54:37 dodanie dokumentu