Wydawanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - o warunkach zabudowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

30.06.2017 r.

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

NAZWA SPRAWY      Wydawanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu

                                                      publicznego / o warunkach zabudowy

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy Trzebielino,

Urszula Franc – Kierownik Referatu PGNRiOŚ

77-235 Trzebielino , ul. Wiejska 15

Pok. Nr 6 , tel. 59/8580223 w. 29

 

 

Wymagane dokumenty

 

 

Od wnioskodawcy:

1.Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / warunków zabudowy

powinien zawierać:

1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;

2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:

a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej, c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi nieruchomości.

2. Opinia lub zaświadczenie właściwego zarządcy sieci o możliwości wykonania uzbrojenia technicznego terenu, co zostanie zagwarantowane w drodze umowy z inwestorem, w przypadku terenu nieuzbrojonego.

3. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli strona działa przez pełnomocnika

 

 

Opłaty

 

Opłata skarbowa - czynności urzędowe od wydania decyzji o warunkach zabudowy – 107 zł

Opłata skarbowa - czynności urzędowe od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby – 56 zł

Opłata skarbowa- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa- 17 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Trzebielino lub bezgotówkowo na rachunek BS Bytów nr 11 9321 0001 0031 5393 2000 0030 .

Zwalnia się z opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z ich nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

 

 

Podstawa prawna

 

• art. 59, art. 60, art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

Termin składania dokumentów

 

Bezterminowo

1) W przypadku gdy dokumenty są przesyłane:

Urząd Gminy Trzebielino,

77-235 Trzebielino , ul. Wiejska 15

2) W przypadku gdy dokumenty są składane w sekretariacie Urzędu:

Sekretariat Urzędu Gminy, ul. Wiejska 15, parter ( w poniedziałki - godz. od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku - godz. od 7.00 do 15.00)

Termin realizacji

 

Załatwianie sprawy w formie decyzji nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania, z zastrzeżeniem dodatkowych terminów na wykonanie czynności wynikających z wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisów odrębnych.

Tryb odwoławczy

 

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Trzebielino.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Informacje dodatkowe

 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiana zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 ustawy, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.

Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane:

1) polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo

2) niewymagające pozwolenia na budowę.

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 15-01-2018 15:28:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 15-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Bublewicz 15-01-2018 15:28:32