Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany składu osobowego w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-01-29 12:10:50 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM LEŚNYM OD OSÓB PRAWNYCH Mariusz Bublewicz 2018-01-26 12:42:44 edycja dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM LEŚNYM OD OSÓB PRAWNYCH Mariusz Bublewicz 2018-01-26 12:42:08 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o przetargu dz. nr 10/1 obręb Poborowo Justyna Rapita 2018-01-26 09:02:39 dodanie dokumentu
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Mariusz Bublewicz 2018-01-25 07:57:24 dodanie dokumentu
Działalność gospodarcza Mariusz Bublewicz 2018-01-25 07:54:34 dodanie dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Mariusz Bublewicz 2018-01-25 07:52:17 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych w 2018 roku Justyna Rapita 2018-01-24 08:19:45 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w styczniu 2018 roku Monika Piechowska 2018-01-23 11:21:44 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 31.01.2018 r. Monika Piechowska 2018-01-23 11:20:40 dodanie dokumentu
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino" Monika Piechowska 2018-01-23 11:11:26 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino" Monika Piechowska 2018-01-23 11:10:39 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino" Monika Piechowska 2018-01-23 11:09:46 dodanie dokumentu
Wydawanie dowodów osobistych oraz zgłaszanie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:32:19 dodanie dokumentu
Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:28:56 dodanie dokumentu
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:28:07 dodanie dokumentu
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:26:27 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:25:01 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:23:05 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:21:16 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:18:40 dodanie dokumentu
Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego czynności zameldowania w drodze decyzji administracyjnej Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:16:50 dodanie dokumentu
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:15:49 dodanie dokumentu
Nadanie numeru PESEL osobom obowiązanym na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:12:55 dodanie dokumentu
Formularze podatkowe Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:11:34 usunięcie dokument
Formularze dotyczące gospodarki gruntami, odpadami komunalnymi, budownictwa i ochrony środowiska Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:11:31 usunięcie dokument
Działalność gospodarcza Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:11:27 usunięcie dokument
Sprawy obywatelskie Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:11:23 usunięcie dokument
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:11:20 usunięcie dokument
Zmiana imion i nazwisk Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:07:39 dodanie dokumentu
Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego (konkordatowego) Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:06:38 dodanie dokumentu
Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego) Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:05:45 dodanie dokumentu
Zaświadczenie o stanie cywilnym Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:04:42 dodanie dokumentu
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:03:24 dodanie dokumentu
Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:02:33 dodanie dokumentu
Sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:01:33 dodanie dokumentu
Sporządzenie aktu zgonu Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:00:34 dodanie dokumentu
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Mariusz Bublewicz 2018-01-22 12:59:19 dodanie dokumentu
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa Mariusz Bublewicz 2018-01-22 12:58:09 dodanie dokumentu
Działka nr 7/9 obręb Trzebielino Monika Piechowska 2018-01-19 12:46:48 dodanie dokumentu