Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 31/2018 z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za 2017 rok Justyna Rapita 2018-04-06 11:36:55 dodanie dokumentu
Lokal użytkowy ul Wiejska 15 w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-04-04 10:03:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzytuchom o wydanej decyzji odmawiającej uchylenia decyzji środowiskowej Monika Piechowska 2018-04-04 08:28:03 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin (działki nr 20/8, 133 obr. Zielin), gmina Trzebielino Monika Piechowska 2018-03-30 10:14:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 258/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 Monika Piechowska 2018-03-30 09:45:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 257/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-03-30 09:43:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 256/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Monika Piechowska 2018-03-30 09:42:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 255/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2018 roku Monika Piechowska 2018-03-30 09:40:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 254/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 245/XXXIX/2018 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla bezdomnych Monika Piechowska 2018-03-30 09:38:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 253/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Monika Piechowska 2018-03-30 09:36:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 252/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2018-03-30 09:35:29 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIX/2018 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 28 lutego 2018 roku Monika Piechowska 2018-03-28 14:52:38 dodanie dokumentu
Projekty uchwał - XL sesja Monika Piechowska 2018-03-27 12:03:08 dodanie dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Justyna Rapita 2018-03-27 10:06:55 dodanie dokumentu
Działka nr 7/9 obręb Trzebielino Justyna Rapita 2018-03-26 15:46:47 edycja dokumentu
Działka 904/1 obr. Trzebielino Justyna Rapita 2018-03-23 09:40:30 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na Przebudowie Małej Elektrowni Wodnej "Trzebielino", na rzece Pokrzywna, w km 11+020 Monika Piechowska 2018-03-22 13:17:42 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie chodnika na odcinku Zielin-Starkowo, na terenie działek nr 3/1, 23/28, 31/1, 179/1, 179/2 i 224, położonych w obrębie geodezyjnym Starkowo, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2018-03-21 13:40:59 edycja dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 28.03.2018 r. Monika Piechowska 2018-03-21 10:09:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w marcu 2018 roku Monika Piechowska 2018-03-21 10:08:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 09 lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 Justyna Rapita 2018-03-19 11:30:23 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-03-19 11:26:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 08 marca 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 r. Justyna Rapita 2018-03-19 11:09:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy Justyna Rapita 2018-03-19 11:02:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie oddania w dzierżawę lokalu użytkowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości Justyna Rapita 2018-03-19 10:54:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie powierzenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Suchorzu realizacji projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" Justyna Rapita 2018-03-19 10:48:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Justyna Rapita 2018-03-19 10:20:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2018-03-19 10:05:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do wstępnej weryfikacji nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzcni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Justyna Rapita 2018-03-19 10:01:56 dodanie dokumentu
Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-03-15 10:25:52 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin (działki nr 20/8, 133 obr. Zielin), gmina Trzebielino Monika Piechowska 2018-03-13 13:21:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegajacej na budowie przepustu na rzece Bystrzenica w Gumieńcu wraz z dojazdem do drogi gminnej na działce nr 332/1, na terenie działek nr 149/1, 301/1, 301/2, 304, 332/1, położonych w obrębie geodezyjnym Gumieniec, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2018-03-13 11:13:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 7 lutego 2018 r. utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 18 maja 2017 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 21 polegająca na budowie chodnika w m. Trzebielino w km ok. 23 + 175 - 23 + 575 oraz w km ok. 25 + 770 - 26 + 350, w m. Kruszyna w km ok. 41 + 820 - 42 + 180 oraz w m. Kwakowo w km ok. 45 + 410 - 45 + 800, w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 21 w województwie pomorskim na odcinku Trzebielino - Kwakowo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych". Monika Piechowska 2018-03-13 10:45:40 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-03-09 13:46:17 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-03-09 13:46:00 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o przetargu dz. nr 10/1 obręb Poborowo Monika Piechowska 2018-03-09 12:21:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Trzebielino Monika Piechowska 2018-03-02 12:35:02 dodanie dokumentu
Petycje- informacje ogólne Monika Piechowska 2018-03-02 11:25:57 edycja dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Monika Piechowska 2018-03-02 11:23:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr 251/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-03-02 10:51:24 dodanie dokumentu