Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Skargi i wnioski

Podstawa prawna:
zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji regulują przepisy art. 221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.2138 ze zmianami), przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) oraz przepisy Zarządzenia  Wójta Gminy Trzebielino z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i załatwiania skarg i wniosków w  Urzędzie Gminy w Trzebielinie.
 • Skargi i wnioski  mogą być wnoszone: pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.
  Do przyjmowania skarg, wniosków i petycji do protokołu zobowiązani są wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Trzebielinie w godzinach urzędowania.
 • Skargi i wnioski  przyjmowane są w Referacie Administracyjno-Oświatowym Urzędu Gminy w Trzebielinie w godzinach urzędowania,  pokój nr 3, telefon: 59 85 80 253.
 • Interesantów  w sprawach skarg i wniosków  przyjmują:
  - Wójt Gminy: codziennie w godzinach pracy urzędu i w każdą środę w godz. od 15.00 do 16.00
  (jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie odbywa się w najbliższy dzień powszedni)
  - Sekretarz Gminy (w godzinach pracy Urzędu),
  - Skarbnik Gminy (w godzinach pracy Urzędu).           
 • Załatwianie skarg iwniosków
 • - skargę lub wniosek  adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do Wójta Gminy Trzebielino lub Urzędu Gminy w Trzebielinie załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego były adresowane;
  - jeżeli Wójt Gminy Trzebielino nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazuje skargę lub wniosek  właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego albo wskazuje właściwy organ;
  - skargi i wnioski  załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca; w razie niezałatwienia sprawy w terminie jednego miesiąca informuje się wnoszącego o przyczynie niedotrzymania przepisanego terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy;
  - skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania;
  -o sposobie załatwienia skargi i wniosku  zawiadamia się wnoszącego.
 • Opłaty

Skargi i wnioski  w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2018, poz.1044 ze  zmianami).

Nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Omelańska 05-12-2014 11:57:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Rapita 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Justyna Rapita 11-03-2019 11:33:07