Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr aktów prawa miejscowego

NR UCHWAŁY

RADY GMINY TRZEBIELINO

I DATA PODJĘCIA

UCHWAŁA W SPRAWIE:

INFORMACJE O PUBLIKACJI

DATA OGŁOSZENIA

ROK 2011

17/III/2011

26.01.2011 r.

 

stawki procentowej opłaty adiacenckiej stosowanej przy podziale nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 35

z 31.03.2011 r., poz. 801

31.03.2011 r.

19/III/2011

26.01.2011 r.

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Trzebielino w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 30

z 16.03.2011 r., poz. 660

16.03.2011 r.

20/III/2011

26.01.2011 r.

określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Trzebielino

 

Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 30

z 16.03.2011 r., poz. 661

 

16.03.2011 r.

22/III/2011

26.01.2011 r.

uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na rok 2011

Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 92

z 28.07.2011 r., poz. 1885

28.07.2011 r.

 

57/XI/2011

23.11.2011 r.

 

 

ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w 2012 roku, oraz wprowadzenia wzorów formularzy podatkowych

 

 

Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 176

z 28.12.2011 r., poz. 4163

 

28.12.2011 r.

58/XI/2011

23.11.2011 r.

obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia  podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku

Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 170

z 19.12.2011 r., poz. 3899

19.12.2011 r.

59/XI/2011

23.11.2011 r.

podatku od środków transportowych na 2012 rok

Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 170

z 19.12.2011 r., poz. 3900

19.12.2011 r.

64/XII/2011

21.12.2011 r.

uznania za pomnik przyrody

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.,

poz. 595

10.02.2012 r.

ROK 2012

76/XIII/2012

15.02.2012 r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Cetyń, Poborowo, Starkowo

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.,

poz. 1454

20.04.2012 r.

84/XIV/2012

28.03.2012 r.

zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.,

poz. 1972

06.06.2012 r.

92/XV/2012

09.05.2012 r.

zniesienia formy ochrony przyrody

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.,

poz. 1973

06.06.2012 r.

93/XV/2012

09.05.2012 r.

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.,

poz. 1976

06.06.2012 r.

112/XX/2012

24.10.2012 r.

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 14

02.02.2013 r.

 

114/XX/2012

24.10.2012 r.

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.,

poz. 4489

20.12.2012 r.

115/XX/2012

24.10.2012 r.

ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.,

poz. 4389

17.12.2012 r.

 

116/XX/2012

24.10.2012 r.

podziału Gminy Trzebielino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.,

poz. 3602

13.11.2012 r.

124/XXI/2012

28.11.2012 r.

 

zmiany uchwały nr 117/XX/2012 Rady Gminy Trzebielino z dnia  24.10.2012 zmieniającej uchwałę Nr 98/XX/2008 Rady Gminy Trzebielino z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia opłat oraz trybu ich pobierania

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.,

poz. 4372

17.12.2012 r.

125/XXI/2012

28.11.2012 r.

obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia  podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.,

poz. 4373

17.12.2012 r.

 

127/XXII/2012

19.12.2012 r.

 

 

zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebielino

 

 

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 766

 

04.02.2013 r.

128/XXII/2012

19.12.2012 r.

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 767

04.02.2013 r.

129/XXII/2012

19.12.2012 r.

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 768

04.02.2013 r.

130/XXII/2012

19.12.2012 r.

wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 769

04.02.2013 r.

138/XXII/2012

19.12.2012 r.

uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 1180

01.03.2013 r.

ROK 2013

142/XXIV/2013

27.02.2013 r.

podziału Gminy Trzebielino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 1783

10.04.2013 r.

144/XXIV/2013

27.02.2013 r.

szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności na usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 1802

10.04.2013 r.

 

161/XXVII/2013

26.06.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 141/XXVII/2009 w sprawie: ustalenia wysokości inkasa dla sołtysów za pobór podatków lokalnych

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 2936

22.07.2013 r.

162/XXVII/2013

26.06.2013 r.

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 2937

22.07.2013 r.

169/XXVIII/2013

28.08.2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 162/XXVII/2013 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 3438

01.10.2013 r.

176/XXIX/2013

25.09.2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 162/XXVII/2013 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 3612

21.10.2013 r.

187/XXXI/2013

27.11.2013 r.

ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w 2014 roku oraz wprowadzenia wzorów formularzy podatkowych

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 4472

10.12.2013 r.

 

188/XXXI/2013

27.11.2013 r.

podatku od środków transportowych na 2014 rok

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 4441

10.12.2013 r.

189/XXXI/2013

27.11.2013 r.

obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2014 roku

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r.,

poz. 4442

10.12.2013 r.

197/XXXII/2013

18.12.2013 r.

uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na rok 2014.

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 69

08.01.2014 r.

 

200/XXXII/2013

18.12.2013 r.

upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 70

08.01.2014 r.

ROK 2014

201/XXXIII/2014

29.01.2014 r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Cetyń, Poborowo, Starkowo

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 1062

12.03.2014 r.

202/XXXIII/2014

29.01.2014 r.

zniesienia formy ochrony przyrody

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 817

18.02.2014 r.

203/XXXIII/2014

29.01.2014 r.

pozbawienia kategorii drogi gminnych drogi

Nr 160016 G obręb Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 807

18.02.2014 r.

205/XXXIII/2014

29.01.2014 r.

podwyższenia kryterium dochodowego i określenia zasad odpłatności za pomoc w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Gminie Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 629

11.02.2014 r.

212/XXXIV/2014

05.03.2014 r.

uznania za pomnik przyrody

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 1258

25.03.2014 r.

214/XXXIV/2014

05.03.2014 r.

ustalenia wysokości inkasa dla sołtysów za pobór podatków lokalnych oraz określenia zasad wynagradzania inkasentów

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 1259

25.03.2014 r.

224/XXXVI/2014

21.05.2014 r.

dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 2152

13.06.2014 r.

239/XXXIX/2014

01.10.2014 r.

ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w 2015 roku

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 3542

22.10.2014 r.

240/XXXIX/2014

01.10.2014 r.

określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 3634

29.10.2014 r.

241/XXXIX/2014

01.10.2014 r.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 3543

22.10.2014 r.

245/XL/2014

05.11.2014 r.

Zmieniająca Uchwałę Nr 240/XXXIX/2014 w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 3937

19.11.2014 r.

246/XL/2014

05.11.2014 r.

Zmieniająca Uchwałę Nr 241/XXXIX/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 3938

19.11.2014 r.

247/XL/2014

05.11.2014 r.

obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2015 roku

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r.,

poz. 3800

14.11.2014 r.

ROK 2015

16/IV/2015
28.01.2015 r.

uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na rok 2015

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 517

19.02.2015 r.

18/V/2015
02.02.2015 r.

wyboru ustalania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 299

03.02.2015 r.

19/VI/2015
25.02.2015 r.

utworzenia odrębnego obwodu glosowania w Chrześcijańskim Ośrodku dla Osób Uzależnionych Teen Challenge Broczyna w Broczynie

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 859

18.03.2015 r.

35/VIII/2015
27.05.2015 r.
 

przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzebielino
 
Dz.Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2118 08.07.2015 r.

41/X/2015
17.06.2015 r.


wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2150 14.07.2015 r.

42/X/2015
17.06.2015 r.


zmieniająca uchwałę nr 129/XXII/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
 
Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2201 17.07.2015 r.

43/X/2015
17.06.2015 r.


szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
 
Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2277 23.07.2015 r.

47/X/2015
17.06.2015 r.

zmieniająca Regulamin utrzymania czystosci i porządku na terenie gminyTrzebielino
 
Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2253 21.07.2015 r.
49/XI/2015
08.07.2015 r.

utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
 
Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2398 04.08.2015 r.

 

50/XI/2015
08.07.2015 r.


zmieniająca uchwałę Nr 35/VIII/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzebielino
 
Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2399 04.08.2015 r.

 

53/XII/2015
02.09.2015 r.

utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 roku

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2794 08.09.2015 r.

54/XII/2015
02.09.2015 r.

zniesienia formy ochrony przyrody Dz.Urz. Woj. Pom. z 2015 r, poz. 2841 16.09.2015 r.

55/XII/2015
02.09.2015 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr 224/XXXVI/2014 w sprawie: dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Dz.Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2906 22.09.2015 r.
56/XII/2015
02.09.2015 r.

dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę studni wierconych

Dz.Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2889 21.09.2015 r.

58/XII/2015
02.09.2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr 43/X/2015 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Dz.Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2890 21.09.2015 r.
59/XII/2015
02.09.2015 r.

zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebielino

Dz.Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2907 22.09.2015 r.

63/XIII/2015
21.10.2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr 55/XII/2015 w sprawie: dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Dz.Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 3483 20.11.2015 r.
64/XIII/2015
21.10.2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr 56/XII/2015 w sprawie: dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę studni wierconych

Dz.Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 3471 19.11.2015 r.

65/XIII/2015
21.10.2015 r.

określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzebielino

Dz.Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 3396 17.11.2015 r.

66/XIII/2015
21.10.2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr 144/XXIV/2013 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015 r., poz. 3552 25.11.2015 r.

67/XIII/2015
21.10.2015 r.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 3309 09.11.2015 r.

68/XIII/2015
21.10.2015 r.

ustalenia wysokości opłaty targowej Dz.Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 3361 12.11.2015 r.

69/XIII/2015
21.10.2015 r.

 określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Dz.Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 3327 10.11.2015 r.
75/XIV/2015
18.11.2015 r.

 zmieniająca uchwałę nr 224/XXXVI/2014 w sprawie: dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zmienioną uchwałą nr 63/XIII/2015

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015 r., poz. 3944 11.12.2015 r.
76/XIV/2015
18.11.2015 r.

dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę studni wierconych

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015 r., poz. 3945 11.12.2015 r.
81/XIV/2015
18.11.2015 r.

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015 r., poz. 3813 08.12.2015 r.

93/XV/2015

21.12.2015 r.

zmianiająca uchwałę Nr 67/XIII/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 4565 30.12.2015 r.

94/XV/2015

21.12.2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr 68/XIII/2015 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 4566

30.12.2015 r.

95/XV/2015

21.12.2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr 81/XIV/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 4567 30.12.2015 r.

96/XV/2015

21.12.2015 r.

uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na rok 2016 Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 250 22.01.2016r

ROK 2016

99/XVI/2016

27.01.2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr 41/X/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 483 09.02.2016 r.

100/XVI/2016

27.01.2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr 44/X/2015 Rady Gminy Trzebielino w sprawie przyjęcia programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Trzebielino"

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 700 23.02.2016 r.

109/XVII/2016

02.03.2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr 129/XXII/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 1361 04.04.2016 r.

127/XX/2016

29.06.2016 r.

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 2613 21.07.2016 r.

130/XX/2016

29.06.2016 r.

zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 2642 22.07.2016 r.

131/XX/2016

29.06.2016 r.

zniesienia formy ochrony przyrody Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 2614 21.07.2016 r.

136/XXI/2016

31.08.2016 r.

zaliczenia do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2016 r. poz. 3158

19.09.2016 r.

139/XXII/2016

27.09.2016 r.

zaliczenia do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2016 r. poz. 3399

13.10.2016 r.

141/XXII/2016

27.09.2016 r.

pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2016 r. poz. 3400

13.10.2016 r.

147/XXIII/2016

26.10.2016 r.

zniesienia formy ochrony przyrody

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2016 r. poz. 3694

14.11.2016 r.

148/XXIII/2016

26.10.2016 r.

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2016 r. poz. 3725

15.11.2016 r.

149/XXIII/2016

26.10.2016 r.

określenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na 2017 rok

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2016 r. poz. 3735

16.11.2016 r.

150/XXIII/2016

26.10.2016 r.

określenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2016 r. poz. 3728

15.11.2016 r.

ROK 2017

153/XXIV/2016

30.11.2016 r.

zniesienia formy ochrony przyrody

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2016 r. poz. 63

10.01.2017 r.

154/XXIV/2016

30.11.2016 r.

zniesienia formy ochrony przyrody

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2016 r. poz. 64

10.01.2017 r.

155/XXIV/2016

30.11.2016 r.

zniesienia formy ochrony przyrody

Dz. Urz. Woj. Pom. z 

2016 r. poz. 65

10.01.2017 r.

167/XXV/2016

29.12.2016 r.

nadania nazw ulic w miejscowości Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 359

26.01.2017 r.

168/XXV/2016

29.12.2016 r.

nadania nazw ulic w miejscowości Zielin

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 360

26.01.2017 r.

169/XXV/2016

29.12.2016 r.

nadania nazw ulic w miejscowosci Suchorze 

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 361

26.01.2017 r.

173/XXV/2016

29.12.2016 r.

uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na 2017 rok

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 372

26.01.2017 r.

179/XXVI/2017

23.01.2017 r.

zmieniająca uchwałę 45/IX/2007 zmienionej uchwałą Nr 51/X/2007 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 735

23.02.2017 r.

180/XXVI/2017

23.01.2017 r.

przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom. z 

2017 r. poz. 726

22.02.2017 r.

188/XXVII/2017

22.02.2017 r.

zmieniajaca uchwałę nr 173/XXV/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2017 rok

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 1095

29.03.2017 r.

191/XXVIII/2017

29.03.2017 r.

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 1559 05.05.2017 r.

192/XXVIII/2017

29.03.2017 r.

określenia kryteriów naboru do przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do klas I szkół podstawowych dla których Gmina Trzebielino jest organem prowadzącym, przyznanie liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenie dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 1527

28.04.2017 r.

193/XXVIII/2017

29.03.2017 r.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Cetyń, Poborowo, Starkowo

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 1457

25.04.2017 r.

195/XXVIII/2017

29.03.2017 r.

zniesienia formy ochrony przyrody

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 1568

05.05.2017 r.

204/XXIX/2017

26.04.2017 r.

zmieniająca uchwałę nr 191/XXVIII/2017 Rady Gminy Trzebielino w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 1561

05.05.2017 r.

208/XXXI/2017

21.06.2017 r.

zaliczenia do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 2635

12.07.2017 r.

219/XXXIII/2017

23.08.2017 r.

zmieniajaca uchwałę nr 65/XIII/2015 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnychoraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 3190

06.09.2017 r.

221/XXXIII/2017

23.08.2017 r.

zmieniajaca uchwałę nr 129/XXII/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicielaa nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 3191

06.09.2017 r.

226/XXXIV/2017

27.09.2017 r.

zmieniająca uchwałę nr 116/XX/2012 w sprawie podziału Gminy Trzebielino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 3423

02.10.2017 r.

231/XXXV/2017

08.11.2017 r.

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 4104

30.11.2017 r.

232/XXXV/2017

08.11.2017 r.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 4105

30.11.2017 r.

240/XXXVI/2017

29.11.2017 r.

zmieniajaca uchwałę nr 232/XXXV/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na 2018 rok

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 4400

11.12.2017 r.

244/XXXVI/2017

29.11.2017 r.

zmieniająca uchwałę nr 81/XIV/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (zmienioną uchwałą nr 95/XV/2015)

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2017 r. poz. 4401

11.12.2017 r.

229/XXXVII/2017

28.12.2017 r.

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pozarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2018 r. poz. 418

07.02.2018 r.

232/XXXVII/2017

28.12.2017 r.

zmieniajaca uchwałę nr 244/XXXVI/2017 w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz 125

12.01.2018 r.

236/XXXVII/2017

28.12.2017 r.

uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na 2018 rok

Dz. Urz. Woj. Pom. z

2018 r. poz. 517

13.02.2018 r.

ROK 2018

245/XXXIX/2018

28.02.2018 r.

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 1062

20.03.2018 r.

246/XXXIX/2018

28.02.2018 r.

zmieniająca uchwałę nr 142/XXVII/2009 Rady Gminy Trzebielino z dnia 25 marca 2009 roku określającą wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnegoi za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli Gminy Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 993

16.03.2018 r.

248/XXXIX/2018

28.02.2018 r.

dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Trzebielino instrumentem płatniczym

Dz. Urz. Woj. Po.

2018 r. poz. 1063

20.03.2018 r.

254/XL/2018

28.03.2018 r.

zmieniajaca uchwałę nr 245/XXXIX/2018 Rady Gminy trzebielino w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 1573

20.04.2018 r.

256/XL/2018

28.03.2018 r.

podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kazdym okręgu wyborczym

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 1574

20.04.2018 r.

260/XLI/2018

25.04.2018 r.

zmieniajaca uchwałę Nr 245/XXXIX/2018 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 2055

21.05.2018 r.

264/XLI/2018

25.04.2018 r.

podziału Gminy Trzebielino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018r. poz. 1896

14.05.2018 r.

271/XLII/2018

20.06.2018 r.

przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 2825

17.07.2018 r.

272/XLII/2018

20.06.2018 r.

przyjęcia programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Trzebielino"

Dz. Urz. woj. Pom.

2018 r. poz. 2826

17.07.2018 r.

279/XLIII/2018

12.07.2018 r.

zmieniajaca uchwałę nr 129/XXII/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 3291

14.08.2018 r.

280/XLIII/2018

12.07.2018 r.

szczegółowego sposobu i zakresu swiadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 3292

14.08.2018 r.

285/XLIV/2018

29.08.2018 r.

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie trzebielino oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 3524

10.09.2018 r.

291/XLV/2018

26.09.2018 r.

zmieniajaca uchwałę nr 34/VII/2003 Rady Gminy Trzebielino w sprawie statutu Gminy Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 3938

19.10.2018 r.

298/XLV/2018

26.09.2018 r.

przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 3907

16.10.2018 r.

299/XLVI/2018

12.10.2018 r.

zmieniajaca uchwałę Nr 245/XXXIX/2018 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 4360

09.11.2018 r.

300/XLVI/2018

12.10.2018 r.

zmieniajaca uchwałę Nr 66/XIII/2015 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 4361

09.11.2018 r.

301/XLVI/2018

12.10.2018 r.

zniesienia formy ochrony przyrody

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 4344

09.11.2018 r.

307/XLVII/2018

07.11.2018 r.

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 4617

26.11.2018 r.

308/XLVII/2018

07.11.2018 r.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 4618

26.11.2018 r.

311/XLVII/2018

07.11.2018 r.

zmieniajaca uchwałę Nr 245/XXXIX/2018 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 4624

26.11.2018 r.

9/II/2018

28.11.2018 r.

przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 5005

11.12.2018 r.

10/II/2018

28.11.2018 r.

wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz formy opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 w Gminie Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom. 

2018 r. poz. 5026

11.12.2018 r.

11/II/2018

28.11.2018 r.

szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczychi formalnych wymogów jakimi powinny odpowiadać składane projekty

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 5027

11.12.2018 r.

14/II/2018

28.11.2018 r.

przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 5028

11.12.2018 r.

15/II/2018

28.11.2018 r.

zmieniajaca uchwałę Nr 68/XIII/2015 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 4945

10.12.2018 r.

16/II/2018

28.11.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr 307/XLVII/2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 4943

10.12.2018 r.

27/III/2018

19.12.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr 20/III/2011 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego , rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom.

2019 r. poz. 123

09.01.2019 r.

32/III/2018

19.12.2018 r.

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub zywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 5233

21.12.2018 r.

33/III/2018

19.12.2018 r.

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim rządowym programem "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Dz. Urz. Woj. Pom.

2018 r. poz. 5234

21.12.2018 r.

37/III/2018

19.12.2018 r.

uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2019 rok

Dz. Urz. Woj, Pom.

2019 r. poz. 124

09.01.2019 r.
ROK 2019

40/IV/2019

30.01.2019 r.

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Dz. Urz. Woj. Pom.

2019 r. poz. 894

22.02.2019 r.

41/IV/2019

30.01.2019 r.

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Dz. Urz. Woj. Pom.

2019 r. poz. 895

22.02.2019 r.

48/V/2019

27.02.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 129/XXII/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Pom.

2019 r. poz. 1288

14.03.2019 r.

49/VI/2019

27.03.2019 r.

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebielino oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Dz. Urz. Woj. Pom. 

2019 r. poz. 2003

24.04.2019 r.

50/VI/2019

27.03.2019 r.

przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Trzebielino w 2019 roku

Dz. Urz. Woj. Pom.

2019 r. poz. 2004

24.04.2019 r.

60/VIII/2019

29.05.2019 r.

przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom.

2019 r. poz. 2931

13.06.2019 r.

61/VIII/2019

29.05.2019 r.

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o okreslonej pojemności

Dz. Urz. Woj. Pom.

2019 r. poz. 2932

13.06.2019 r.

62/VIII/2019

29.05.2019 r.

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Pom.

2019 r. poz. 2973

31.05.2019 r.

64/VIII/2019

29.05.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 149/XXX/2005 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach Gminy Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom.

2019 r. poz. 2995

18.06.2019 r.

72/IX/2019

26.06.2019 r.

określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Dz. Urz. Woj. Pom.

2019 r.  poz. 3575

30.07.2019 r.

73/IX/2019

26.06.2019 r.

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Dz. Urz. Woj. Pom.

2019 r. poz. 3576

30.07.2019 r.

74/IX/2019

26.06.2019 r.

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Pom.

2019 r. poz. 3577

30.07.2019 r.

81/X/2019

28.08.2019 r.

zmieniajaca uchwałę nr 142/XXVII/2019 Rady Gminy Trzebielino określajacą wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli Gminy Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom.

2019 r. poz. 4183

20.09.2019 r.

82/X/2019 

28.08.2019 r.

 

przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom.

2019 r. poz. 4219

24.09.2019 r.

89/XI/2019

16.10.2019 r.

regulaminu wynagradzania nauczycieli okreslajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyzanwania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowei godziny doraźnych zastępstw oraz innych

Dz. Urz. Woj. Pom.

2019 r. poz. 5004

14.11.2019 r.

90/XI/2019

16.10.2019 r. 

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku

Dz. Urz. Woj. Pom.

2019 r. poz. 5003

14.11.2019 r.

91/XI/2019

16.10.2019 r.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Pom.

2019 r. poz. 5002

14.11.2019 r.

99/XII/2019

27.11.2019 r.

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do  przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Dz. Urz. Woj. Pom.

2019 r. poz. 5840

12.12.2019 r.

100/XII/2019

27.11.2019 r.

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 

Dz. Urz. Woj. Pom.

2019 r. poz. 5841

12.12.2019 r.

101/XII/2019

27.11.2019 r.

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Dz. Urz. Woj. Pom.

2019 r. poz. 6215

24.12.2019 r.

105/XIII/2019

18.12.2019 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Objezierze i część obrębu geodezyjnego Suchorze, gmina Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom.

2020 r. poz. 452

15.01.2020 r.

113/XIII/2019

18.12.2019 r.

uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2020 rok

Dz. Urz. Woj. Pom.

2020 r. poz. 603

21.01.2020 r.

ROK 2020

118/XIV/2020

29.01.2020 r.

 

niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Dz. Urz. Woj. Pom.

2020 r. poz. 1203

28.02.2020 r.

128/XVI/2020

24.04.2020 r.

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2020 roku

Dz. Urz. Woj. Pom.

2020 r. poz. 2465

21.05.2020 r.

141/XVIII/2020

24.06.2020 r.

określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Trzebielino oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dz. Urz. Woj. Pom.

2020 r. poz. 3229

20.07.2020 r.

144/XIX/2020

26.08.2020 r.

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebielino w roku szkolnym 2020/2021

Dz. Urz. Woj. Pom.

2020 r. poz. 3837

09.09.2020 r.

146/XIX/2020

26.08.2020 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Gumieniec, gmina Trzebielino.

Dz. Urz. Woj. Pom.

2020 r. poz. 4046

30.09.2020 r.

147/XIX/2020

26.08.2020 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Zielin, gmina Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom.

2020 r. poz. 4047

30.09.2020 r.

155/XXI/2020

10.11.2020 r.

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku

Dz. Urz. Woj. Pom.

2020 r. poz. 5047

01.12.2020 r.

156/XXI/2020

10.11.2020 r.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

Dz. Urz. Woj. Pom.

2020 r. poz. 5048

01.12.2020 r.

157/XXI/2020

10.11.2020 r.

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Dz. Urz. Woj. Pom.

2020 r. poz. 5049

01.12.2020 r.

158/XXI/2020

10.11.2020 r.

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Pom.

2020 r. poz. 5050

01.12.2020 r.

165/XXII/2020

03.12.2020 r.

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za worek i pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Dz. Urz. Woj. Pom.

2020 r. poz. 5370

14.12.2020 r.

166/XXII/2020

03.12.2020 r.

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Pom.

2020 r. poz. 5371

14.12.2020 r.

167/XXII/2020

03.12.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 156/XXI/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

Dz. Urz. Woj. Pom.

2020 r. poz. 5372

14.12.2020 r.

175/XXIII/2020

23.12.2020 r.

uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2021 rok

Dz. Urz. Woj. Pom.

2021 r. poz. 233

21.01.2021 r.

ROK 2021

183/XXV/2021

24.02.2021 r.

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za worek i pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Dz. Urz. Woj. Pom.

2021 r. poz. 989

15.03.2021 r.

184/XXV/2021

24.02.2021 r.

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Pom.

2021 r. poz. 990

15.03.2021 r.

185/XXV/2021

24.02.2021 r.

dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Dz. Urz. Woj. Pom.

2021 r. poz. 1019

17.03.2021 r.

186/XXV/2021

24.02.2021 r.

dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę studni wierconych

Dz. Urz. Woj. Pom.

2021 r. poz. 1028

18.03.2021 r.

189/XXV/2021

24.02.2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr 141/XVIII/2020 Rady Gminy Trzebielino w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Trzebielino oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dz. Urz. Woj. Pom.

2021 r. poz. 1029

18.03.2021 r.

194/XXVI/2021

14.04.2021 r.

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2021 roku

Dz. Urz. Woj. Pom.

2021 r. poz. 1686

11.05.2021 r.

195/XXVI/2021

14.04.2021 r.

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom.

2021 r. poz. 1687

11.05.2021 r.

198/XXVII/2021

19.05.2021 r

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za worek i pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Dz. Urz. Woj. Pom.

2021 r. poz. 2127

09.06.2021 r.

199/XXVII/2021

19.05.2021 r.

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Pom.

2021 r. poz. 2128

09.06.2021 r.

200/XXVII/2021

19.05.2021 r.

zaliczenia do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Pom.

2021 r. poz. 2129

09.06.2021 r.

213/XXVIII/2021

23.06.2021 r.

ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 160004G

Dz. Urz. Woj. Pom.

2021 r. poz. 2773

15.07.2021 r.

214/XXVIII/2021

23.06.2021 r.

przyjęcia programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Trzebielino"

Dz. Urz. Woj. Pom.

2021 r. poz. 2774

15.07.2021 r.

222/XXX/2021

31.08.2021 r.

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebielino w roku szkolnym 2021/2022

Dz. Urz. Woj. Pom.

2021 r. poz. 3365

16.09.2021 r.

223/XXX/2021

31.08.2021 r.

powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino i nadania jej statutu

Dz. Urz. Woj. Pom.

2021 r. poz. 3366

16.09.2021 r.

229/XXXII/2021

27.10.2021 r.

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku

Dz. Urz. Woj. Pom.

2021 r. poz. 4047

12.11.2021 r.

230/XXXII/2021

27.10.2021 r.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

Dz. Urz. Woj. Pom.

2021 r. poz. 4048

12.11.2021 r.

235/XXXII/2021

27.10.2021 r.

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za worek i pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Dz. Urz. Woj. Pom.

2021 r. poz. 4049

12.11.2021 r.

236/XXXII/2021

27.10.2021 r.

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Pom.

2021 r. poz. 4050

12.11.2021 r.

242/XXXIII/2021

24.11.2021 r.

zmieniająca uchwałę nr 230/XXXII/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

Dz. Urz. Woj. Pom.

2021 r. poz. 4572

02.12.2021 r.

243/XXXIII/2021

24.11.2021 r.

zmieniająca uchwałę nr 235/XXXII/2021 Rady Gminy Trzebielino z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za worek i pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Dz. Urz. Woj. Pom.

2021 r. poz. 4573

02.12.2021 r.
254/XXXIV/2021

zmieniająca uchwałę Nr 223/XXX/2021 Rady Gminy Trzebielino z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino i nadania jej statutu

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 139

13.01.2022 r.

261/XXXIV/2021

22.12.2021 r.

uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2022 rok

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 140

13.01.2022 r.

2022

263/XXXV/2022

26.01.2022 r.

zmieniająca uchwałę nr 300/XLVI/2018 zmieniającą uchwałę nr 66/XIII/2015 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 541

14.02.2022 r.

264/XXXV/2022

26.01.2022 r.

zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2019 Rady Gminy Trzebielino z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 542

14.02.2022 r.

265/XXXV/2022

26.01.2022 r.

przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 543

14.02.2022 r.

270/XXXVI/2022

23.03.2022 r.

ustalenia wysokości stawek opłat na zajęcie pasa drogowego

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 1379

07.04.2022 r.

272/XXXVI/2022

23.03.2022 r.

zniesienia formy ochrony przyrody

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 1380

07.04.2022 r.

273/XXXVI/2022

23.03.2022 r.

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2022 roku

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 1381

07.04.2022 r.

274/XXXVI/2022

23.03.2022 r.

szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 1382

07.04.2022 r.

275/XXXVI/2022

23.03.2022 r.

uchwalenia "Regulaminu przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi"

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 1487

13.04.2022 r.

280/XXXVII/2022

20.04.2022 r.

zniesienia formy ochrony przyrody

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 1587

26.04.2022 r.

281/XXXVII/2022

20.04.2022 r.

uchwalenia „Regulaminu przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi”

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 1588

26.04.2022 r.

283/XXXVII/2022

20.04.2022 r.

zmieniająca uchwałę nr 273/XXXVI/2022 Rady Gminy Trzebielino w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2022 roku

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 1589

26.04.2022 r.

296/XXXIX/2022

22.06.2022 r.

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Trzebielino uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 2656

11.07.2022 r.

299/XL/2022

31.08.2022 r.

zniesienia formy ochrony przyrody

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 3434

19.09.2022 r.

302/XL/2022

31.08.2022 r.

wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 3435

19.09.2022 r.

304/XL/2022

31.08.2022 r.

określenia średniej ceny paliwa w Gminie Trzebielino w roku szkolnym 2022/2023

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 3413

14.09.2022 r.

310/XLI/2022

28.09.2022 r.

zmieniająca uchwałę Nr 10/II/2018 Rady Gminy Trzebielino w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz formy opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 w Gminie Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 3686

11.10.2022 r.

311/XLI/2022

28.09.2022 r.

zmieniająca uchwałę Nr 89/XI/2019 Rady Gminy Trzebielino w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli Gminy Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 3702

13.10.2022 r.

314/XLII/2022

27.10.2022 r.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2023 roku

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 4426

24.11.2022 r.

315/XLII/2022

27.10.2022 r.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 4427

24.11.2022 r.

317/XLII/2022

27.10.2022 r.

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzebielino

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 4386

23.11.2022 r.

318/XLII/2022

27.10.2022 r.

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 4387

23.11.2022 r.

325/XLIII/2022

23.11.2022 r.

określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

Dz. Urz. Woj. Pom.

2022 r. poz. 4498

29.11.2022 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Omelańska 12-01-2015 14:11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Piechowska 26-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Monika Piechowska 04-01-2023 09:43:48