Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przeniesienie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - o warunkach zabudowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

02.01.2024 r.

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

NAZWA SPRAWY        Przeniesienie decyzji ustalającej lokalizację  inwestycji celu publicznego / o warunkach zabudowy

 

 

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy Trzebielino,

Urszula Franc – Kierownik Referatu PGNRiOŚ

77-235 Trzebielino , ul. Wiejska 15

Pok. Nr 6 , tel. 59/848 06 06

 

 

Wymagane dokumenty

 

Wniosek

 

Załączniki do wniosku:

-  oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innego podmiotu ,

- oświadczenie nowego podmiotu o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji ustalającej  lokalizację inwestycji celu publicznego / o warunkach zabudowy
- w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika, pełnomocnik dołącza  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa z dowodem wniesienia opłaty skarbowej - 17 zł.

Opłaty

 

Opłata skarbowa - czynności urzędowe od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby – 56 zł

Opłata skarbowa- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa- 17 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Trzebielino lub bezgotówkowo na rachunek  BS Bytów nr  11 9321 0001 0031 5393 2000 0030  .

Zwalnia się z opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z ich nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji  w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Podstawa prawna

 

• art.  63  ust. 5  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U.z2023, poz.977 ze zm.)

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z2023,poz.775)

Termin składania dokumentów

 

Bezterminowo

1) W przypadku gdy dokumenty są przesyłane:

Urząd Gminy Trzebielino,

77-235 Trzebielino , ul. Wiejska 15

2) W przypadku gdy dokumenty są składane w sekretariacie Urzędu:

Sekretariat Urzędu Gminy, ul. Wiejska 15, parter ( w poniedziałki - godz. od 7.30 do 15.30, od wtorku do piątku - godz. od 7.00 do 15.00)

Termin realizacji

 

Załatwianie sprawy w formie decyzji nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania, z zastrzeżeniem dodatkowych terminów na wykonanie czynności wynikających z wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisów odrębnych.

Tryb odwoławczy

 

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Trzebielino.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Informacje dodatkowe

 

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , stronami w postępowaniu o przeniesienie tej decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie .

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 15-01-2018 15:21:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 15-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Rapita 09-01-2024 14:11:27