Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydawanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - o warunkach zabudowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

03.01.2023 r.

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

NAZWA SPRAWY      Wydawanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu

                                                      publicznego / o warunkach zabudowy

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy Trzebielino,

Urszula Franc – Kierownik Referatu PGNRiOŚ

77-235 Trzebielino , ul. Wiejska 15

Pok. Nr 6 , tel. 59/848 06 06

 

 

Wymagane dokumenty

 

 

 Od wnioskodawcy:

1.Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego / warunków zabudowy

powinien zawierać:

1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy        zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;

2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:

a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej,  a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,                                                                                                                                                                          b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i     graficznej,                                                                                                                           

  c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;                                                                                                                                                                       

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem decyzji o warunkach  zabudowy.

Dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi nieruchomości.

2. Opinia lub zaświadczenie właściwego zarządcy sieci o możliwości wykonania uzbrojenia technicznego terenu, co zostanie zagwarantowane w drodze umowy z inwestorem, w przypadku terenu nieuzbrojonego.

3. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli strona działa przez pełnomocnika

Opłaty

 

Opłata skarbowa - czynności urzędowe od wydania decyzji o warunkach zabudowy – 598 zł   (zwolnienia - wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy )

Opłata skarbowa - czynności urzędowe od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby – 56 zł

Opłata skarbowa- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa- 17 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Trzebielino lub bezgotówkowo na rachunek  BS Bytów nr  11 9321 0001 0031 5393 2000 0030  .

Zwalnia się z opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z ich nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

 

Podstawa prawna

 

• art. 59, art. 60, art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,(Dz.U.z2022,poz.503 z późn.zm.)

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z2022,poz.2000 z późn.zm.)

Termin składania dokumentów

 

Bezterminowo

1) W przypadku gdy dokumenty są przesyłane:

Urząd Gminy Trzebielino,

77-235 Trzebielino , ul. Wiejska 15

2) W przypadku gdy dokumenty są składane w sekretariacie Urzędu:

Sekretariat Urzędu Gminy, ul. Wiejska 15, parter ( w poniedziałki - godz. od 7.30 do 15.30, od wtorku do piątku - godz. od 7.00 do 15.00)

Termin realizacji

 

Załatwianie sprawy w formie decyzji w terminie 65 dni (dot. celu publicznego) , 90 dni(dot. obiektu budowlanego)  od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji . Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności , okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu .

Tryb odwoławczy

 

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Trzebielino.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Informacje dodatkowe

 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiana zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86 ustawy, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.

Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane:

1) polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo

2) niewymagające pozwolenia na budowę.

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego albo warunków zabudowy.docx (DOCX, 83.54Kb) 2022-01-05 09:50:59 96 razy
2 KLAUZULA INFORMACYJNA.doc (DOC, 31.50Kb) 2020-01-16 08:18:14 157 razy
3 WNIOSEK O USTALENIE WARUNKOW ZABUDOWY[1].doc (, 57.00Kb) 2019-02-27 11:42:09 262 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 15-01-2018 15:28:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 15-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Rapita 03-01-2023 14:46:09