Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydawanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - o warunkach zabudowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

03.01.2022 r.

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

NAZWA SPRAWY      Wydawanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu

                                                      publicznego / o warunkach zabudowy

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy Trzebielino,

Urszula Franc – Kierownik Referatu PGNRiOŚ

77-235 Trzebielino , ul. Wiejska 15

Pok. Nr 6 , tel. 59/848 06 06

 

 

Wymagane dokumenty

 

 

Od wnioskodawcy:

1.Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

powinien zawierać:

1) mapę  zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru,  wraz z obszarem ,na który ta inwestycja będzie oddziaływać,                      w skali 1:500 lub  1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali                      1:2000, w postaci :

a)elektronicznej- w obowiązującym państwowym systemie odniesień                   przestrzennych

albo

b)papierowej

1a)w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu należy dostarczyć mapę zasadniczą lub mapę ewidencyjną zabudowy – obszar analizowany                          w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu terenu, jednak nie                   mniejszej niż 50 metrów. Przez front terenu należy rozumieć tę część granicy działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej lub wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd   na działkę

2) określenie granic terenu objętego wnioskiem  ;

3) charakterystykę inwestycji, obejmującą:

a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej,                   a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,                                                                                                                                                                          b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów                              projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,                                                                                                                                c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

4) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:

a) docelową rzędną składowiska odpadów,

b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,

c)  sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania i odprowadzania ścieków,

d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego                                                                                                                                                                     

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o                       zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem decyzji o warunkach                 zabudowy.

Dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż            jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi nieruchomości.

2. Opinia lub zaświadczenie właściwego zarządcy sieci o możliwości wykonania              uzbrojenia technicznego terenu, co zostanie zagwarantowane w drodze umowy z inwestorem, w przypadku terenu nieuzbrojonego.

3. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli strona działa przez pełnomocnika

 

Opłaty

 

Opłata skarbowa - czynności urzędowe od wydania decyzji o warunkach zabudowy – 598 zł

Opłata skarbowa - czynności urzędowe od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby – 56 zł

Opłata skarbowa- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa- 17 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Trzebielino lub bezgotówkowo na rachunek  BS Bytów nr  11 9321 0001 0031 5393 2000 0030  .

Zwalnia się z opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z ich nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Zwalnia się z opłaty skarbowej wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

 

 

Podstawa prawna

 

• art. 59, art. 60, art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,(Dz.U.z2021,poz.741 z późn.zm.)

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z2021,poz.735 z późn.zm.)

Termin składania dokumentów

 

Bezterminowo

1) W przypadku gdy dokumenty są przesyłane:

Urząd Gminy Trzebielino,

77-235 Trzebielino , ul. Wiejska 15

2) W przypadku gdy dokumenty są składane w sekretariacie Urzędu:

Sekretariat Urzędu Gminy, ul. Wiejska 15, parter ( w poniedziałki - godz. od 7.30 do 15.30, od wtorku do piątku - godz. od 7.00 do 15.00)

Termin realizacji

 

Załatwianie sprawy w formie decyzji zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021, poz. 741 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

 

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Trzebielino.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Informacje dodatkowe

 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiana zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86 ustawy, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.

Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane:

1) polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo

2) niewymagające pozwolenia na budowę.

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego albo warunków zabudowy.docx (DOCX, 83.54Kb) 2022-01-05 09:50:59 51 razy
2 KLAUZULA INFORMACYJNA.doc (DOC, 31.50Kb) 2020-01-16 08:18:14 117 razy
3 WNIOSEK O USTALENIE WARUNKOW ZABUDOWY[1].doc (, 57.00Kb) 2019-02-27 11:42:09 246 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 15-01-2018 15:28:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 15-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Rapita 05-01-2022 09:58:09