Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zmiana imion i nazwisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

18.01.2022 r.

 

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

NAZWA SPRAWY Zmiana imion i nazwisk

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Stanu Cywilnego

Monika Staroszak – Kierownik USC

Pokój nr 7a, tel.: 59/8480617, fax: 59 8580164

 

Wymagane dokumenty

 

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawierający :

a) dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe, numer Pesel

b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,

c) imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;

d) wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów;

e) adres do korespondencji wnioskodawcy;

f) uzasadnienie;

g) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

2. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

3. Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu.

4. Prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich w przypadku gdy jedno z rodziców zostało pozbawione praw rodzicielskich, a zmiana nazwiska dotyczy małoletniego dziecka – do wglądu

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

 

za decyzję 37 zł

Opłatę skarbową można uiścić: na rachunek Urzędu Gminy Trzebielino : numer konta B.S. Bytów o/Kołczygłowy 11 9321 0001 0031 5393 2000 0030.

Podstawa prawna

 

- ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.1988),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2021 poz.1923),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz.735).

Termin składania dokumentów

 

W godzinach pracy urzędu.

Termin realizacji

 

Rozpoznanie sprawy, przygotowanie i wydanie stosowanej decyzji następuje w 90% w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku, maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Informacje dodatkowe

 

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

2. Zmiana może obejmować:

- zmianę imienia lub nazwiska poprzez zastąpienie wybranego imienia lub nazwiska innym;

- zastąpienie dwóch imion jednym;

- dodanie drugiego imienia;

- zmianę kolejności imion;

- zmianę pisowni imienia (imion) lub nazwiska;

- zmianę nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego na inne nazwisko.

3. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska wydawana jest na wniosek obywateli polskich albo cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania lub cudzoziemców, którzy posiadają status uchodźcy.

4. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć wniosek o zmianę imienia lub nazwiska za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

5. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

- na imię lub nazwisko używane;

- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

6. Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

7. Po zmianie nazwiska, nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

8. Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona

9. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci.

10. Do zmiany nazwiska lub imienia osoby niepełnoletniej, która ukończyła 13 lat, potrzebna jest jej pisemna zgoda.

11. Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem polskiego konsula.

12. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument niezwłocznie po doręczeniu ostatecznej decyzji administracyjnej stwierdzającej zmianę imienia lub nazwiska. Niedopełnienie obowiązku wymiany skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego z urzędu po upływie 4 miesięcy.

13. Posiadacz paszportu ma obowiązek wymienić ten dokument w terminie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej zmieniającej imię lub nazwisko. Niedopełnienie obowiązku wymiany skutkuje utratą ważności paszportu po upływie tego terminu.

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 klauzula_inofrmacyjna_-_usc.pdf (PDF, 237.74Kb) 2019-12-18 10:25:24 68 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 22-01-2018 13:07:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Staroszak 22-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Rapita 18-01-2022 12:35:51