Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

25.04.2022r.

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

NAZWA SPRAWY Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich

 

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Trzebielino  

Edyta Rutkowska- podinspektor ds. dowodów osobistych, ewidencji ludności i archiwum

Pokój nr 7, tel.: 59/8480607, fax: 59 8580164

 

Wymagane dokumenty

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PRZYPADKU WYMELDOWANIA W FORMIE PISEMNEJ:

  1. formularz Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (może być on sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę),
  2. do wglądu:

- dowód osobisty lub paszport,

- pełnomocnictwo (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

WYMAGANE DOKUMENTY W PRZYPADKU WYMELDOWANIA W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO:

  1. formularz Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego umożliwiający wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru,
  2. dołączenie pełnomocnictwa (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielonego w formie dokumentu elektronicznego, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu,
  3. dokument można przesłać drogą elektroniczną (przez ePUAP) lub wypełniając formularz znajdujący się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji (https://obywatel.gov.pl/). Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

 

Opłaty

 

Czynność wymeldowania  jest wolna od opłat.

17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej zameldowania na pobyt czasowy lub jej pełnomocnika

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923.).

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt czasowy działa przez pełnomocnika)

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Trzebielino: numer konta B.S. Bytów o/Kołczygłowy 11 9321 0001 0031 5393 2000 0030

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Podstawa prawna

 

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Termin składania dokumentów

W razie potrzeby

Termin realizacji

 

Niezwłocznie – w chwili przyjęcia zgłoszenia wymeldowania; czynność materialno-techniczna

Tryb odwoławczy

 

Brak

Informacje dodatkowe

 

- Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

- Osoba może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

- Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego potwierdzenia odbioru (http://epuap.gov.pl lub https://obywatel.gov.pl/).

- Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

- Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

- Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.), zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

- Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

- Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego albo czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się (patrz sprawa: „Wymeldowanie/anulowanie czynności zameldowania w drodze decyzji administracyjnej”).

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

- zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

- zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

https://www.gov.pl/web/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-czasowego

https://www.gov.pl/web/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-stalego

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 klauzula_informacyjna_-_ewidencja_ludnosci.pdf (PDF, 244.52Kb) 2019-12-18 10:24:27 96 razy
2 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2018.pdf (PDF, 142.25Kb) 2018-01-22 13:15:49 195 razy
3 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2018.pdf (PDF, 146.56Kb) 2018-01-22 13:15:49 188 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 22-01-2018 13:15:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 22-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Monika Piechowska 25-04-2022 08:53:18