Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego czynności zameldowania w drodze decyzji administracyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

25.04.2022r.

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

NAZWA SPRAWY Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego czynności zameldowania w drodze decyzji administracyjnej

 

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Trzebielino  

Edyta Rutkowska- podinspektor ds. dowodów osobistych, ewidencji ludności i archiwum

Pokój nr 7, tel.: 59/8480607, fax: 59 8580164

 

Wymagane dokumenty

 

  1. wniosek,
  2. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, tj. w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu (kserokopia),
  3. pełnomocnictwo (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu,
  4. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej,
  5. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Opłaty

 

Opłata w wysokości 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej jednej osoby.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca lub strona działa przez pełnomocnika)

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Trzebielino : numer konta B.S. Bytów o/Kołczygłowy 11 9321 0001 0031 5393 2000 0030.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Podstawa prawna

 

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Termin składania dokumentów

W godzinach pracy urzędu.

Termin realizacji

 

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia.

Organ rozstrzyga sprawę w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji służy prawo złożenia odwołania do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Trzebielino.

Informacje dodatkowe

 

- Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązana jest wymeldować się, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

- Organ gminy, właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje osoba zameldowana, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

- Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

- Wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

- Wydanie decyzji o wymeldowaniu lub o odmowie wymeldowania następuje po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w ramach którego organ ustala czy osoba trwale i dobrowolnie opuściła lokal, z którego ma nastąpić wymeldowanie, tj. m.in. przesłuchuje świadków, przeprowadza oględziny przedmiotowego lokalu czy wysłuchuje wyjaśnień stron.

- Do usunięcia z ewidencji ludności zapisu o zameldowaniu dojść powinno, jeżeli w dacie tej czynności osoba nie przebywała z zamiarem stałego lub czasowego pobytu w lokalu, w którym została zameldowana. Wydanie decyzji poprzedza przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

- W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, na wniosek organu gminy sąd wyznacza przedstawiciela dla osoby nieobecnej, celem jej reprezentowania w postępowaniu.

Formularze wniosków i druki do pobrania

Brak wniosków

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 klauzula_informacyjna_-_ewidencja_ludnosci.pdf (PDF, 244.52Kb) 2019-12-18 10:24:10 83 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 22-01-2018 13:16:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 22-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Monika Piechowska 25-04-2022 08:55:58