Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

25.04.2022r.

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

NAZWA SPRAWY Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich

 

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Trzebielino  

Edyta Rutkowska- podinspektor ds. dowodów osobistych, ewidencji ludności i archiwum

Pokój nr 7, tel.: 59/8480607, fax: 59 8580164

 

Wymagane dokumenty

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PRZYPADKU ZAMELDOWANIA W FORMIE PISEMNEJ:

  1. formularz Zgłoszenie pobytu czasowego (może być on sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę),
  2. potwierdzenie na formularzu Zgłoszenie pobytu czasowego pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu,
  3. do wglądu:

- dowód osobisty lub paszport,

- dokument potwierdzający tytuł prawny właściciela lub podmiotu do lokalu, którym może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,

- pełnomocnictwo (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

WYMAGANE DOKUMENTY W PRZYPADKU ZAMELDOWANIA W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO:

  1. formularz Zgłoszenie pobytu czasowego umożliwiający wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru,
  2. dołączenie do ww. formularza dokumentu elektronicznego potwierdzającego tytuł prawny do lokalu obywatela polskiego dokonującego zameldowania, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, zaś obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów,
  3. dokument można przesłać drogą elektroniczną (przez ePUAP) lub wypełniając formularz znajdujący się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji (https://obywatel.gov.pl/). Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
  4. dołączenie pełnomocnictwa (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielonego w formie dokumentu elektronicznego, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu.

Opłaty

 

Czynność zameldowania jest wolna od opłat.

17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej zameldowania na pobyt czasowy lub jej pełnomocnika

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923).

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt czasowy działa przez pełnomocnika)

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Trzebielino : numer konta B.S. Bytów o/Kołczygłowy 11 9321 0001 0031 5393 2000 0030.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Podstawa prawna

 

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Termin składania dokumentów

W godzinach pracy urzędu.

Termin realizacji

 

Niezwłocznie – w chwili przyjęcia zgłoszenia pobytu stałego; czynność materialno-techniczna

Tryb odwoławczy

 

Brak

Informacje dodatkowe

 

- Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

- Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

- Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt czasowy w formie pisemnej na formularzu w urzędzie obsługującym organ gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje lub w formie dokumentu elektronicznego umożliwiającego wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa powyżej, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (http://epuap.gov.pl lub https://obywatel.gov.pl/).

- Zameldowania w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

- Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

- Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu czasowego. Podczas czynności zameldowania na pobyt czasowy można również dokonać wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego.

- W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Czynności tej można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu czasowego.

- Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu, przy czym pobyt czasowy jest rozumiany jako przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.

- Osoba zgłaszająca pobyt czasowy może otrzymać na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

- Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego lub czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

- Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości, o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. W tym trybie rozstrzygane są też wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

Formularz zgłoszenia pobytu czasowego.

https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 klauzula_informacyjna_-_ewidencja_ludnosci.pdf (PDF, 244.52Kb) 2019-12-18 10:23:29 71 razy
2 Zgłoszenie pobytu czasowego 2018.pdf (PDF, 156.75Kb) 2018-01-22 13:18:40 194 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 22-01-2018 13:18:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 22-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Monika Piechowska 25-04-2022 09:17:45