Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

25.04.2022r.

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

NAZWA SPRAWY Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Trzebielino  

Monika Staroszak – Kierownik USC

Edyta Rutkowska- podinspektor ds. dowodów osobistych i archiwum

Pokój nr 7 i 7A, tel.: 59/8480607 lub 8480617, fax: 59 8580164

 

Wymagane dokumenty

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PRZYPADKU ZAMELDOWANIA W FORMIE PISEMNEJ:

I. cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej:

  1. formularz Zgłoszenie pobytu stałego (może być on sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę),
  2. potwierdzenie na formularzu Zgłoszenie pobytu stałego pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu,
  3. do wglądu:

- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca,

- dokument potwierdzający tytuł prawny właściciela lub podmiotu do lokalu, którym może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,

- pełnomocnictwo (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

II. członka rodziny cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej:

  1. formularz Zgłoszenie pobytu stałego (może być on sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę),
  2. potwierdzenie na formularzu Zgłoszenie pobytu stałego pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu,
  3. do wglądu:

- ważny dokument podróży,

- ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważna karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości — inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej,

- dokument potwierdzający tytuł prawny właściciela lub podmiotu do lokalu, którym może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,

- pełnomocnictwo (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

WYMAGANE DOKUMENTY W PRZYPADKU ZAMELDOWANIA W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO:

  1. formularz Zgłoszenie pobytu stałego umożliwiający wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru,
  2. dołączenie do ww. formularza dokumentu elektronicznego potwierdzającego tytuł prawny do lokalu obywatela polskiego dokonującego zameldowania, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, zaś obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów,
  3. dokument można przesłać drogą elektroniczną (przez ePUAP) lub wypełniając formularz znajdujący się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji (https://obywatel.gov.pl/). Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
  4. dołączenie pełnomocnictwa (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielonego w formie dokumentu elektronicznego, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu

 

Opłaty

 

Czynność zameldowania jest wolna od opłat.

Opłaty nie pobiera się również za wydanie z urzędu zaświadczenia po zameldowaniu na pobyt stały.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca lub strona działa przez pełnomocnika)

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Trzebielino : numer konta B.S. Bytów o/Kołczygłowy 11 9321 0001 0031 5393 2000 0030.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Podstawa prawna

 

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Termin składania dokumentów

W godzinach pracy urzędu.

Termin realizacji

 

Niezwłocznie – w chwili przyjęcia zgłoszenia pobytu; czynność materialno-techniczna

Tryb odwoławczy

 

Brak

Informacje dodatkowe

 

- Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

- Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

- Co do zasady cudzoziemcowi dokonującemu zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej minister właściwy do spraw informatyzacji nadaje numer PESEL. Nie zostanie on jednak nadany przy zameldowaniu cudzoziemcom, których pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej ma charakter krótkotrwały lub wręcz tranzytowy, tj nie dłuższy niż 30 dni. Ponadto numer PESEL nie będzie także nadawany obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i członkom ich rodzin, w przypadku pobytów krótkoterminowych, tj. do 3 miesięcy.

- Zameldowania na pobyt stały można dokonać w formie pisemnej na formularzu w urzędzie obsługującym organ gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której obywatel zamieszkuje lub w formie dokumentu elektronicznego umożliwiającego wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa powyżej, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (http://epuap.gov.pl lub https://obywatel.gov.pl/).

- Zameldowania na pobyt stały można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

- Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

- W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego lub czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego lub czasowego.

- Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego. Przy zgłoszeniu zameldowania na pobyt stały można wymeldować się z pobytu czasowego.

- W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego – wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.

- Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które jest ważne do chwili zmiany miejsca zamieszkania.

- Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości, o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. W tym trybie rozstrzygane są też wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.

Formularze wniosków i druki do pobrania

Zgłoszenie pobytu stałego

https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-dla-cudzoziemcow

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 klauzula_informacyjna_-_ewidencja_ludnosci.pdf (PDF, 244.52Kb) 2019-12-18 10:22:38 90 razy
2 Zgłoszenie pobytu stałego zagr. 2018.pdf (PDF, 154.01Kb) 2018-01-22 13:25:01 188 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 22-01-2018 13:25:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 22-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Monika Piechowska 25-04-2022 09:34:30