Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

10.01.2022 r.

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

NAZWA SPRAWY Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy Trzebielino,

Monika Piechowska – Podinspektor ds. obsługi rady i promocji

77-235 Trzebielino , ul. Wiejska 15

Pok. Nr 8 , tel. 59 848 06 08

 

Wymagane dokumenty

 

 

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego

pracownika

 1. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do

prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych

pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w

imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,

 • Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby

prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby

zatrudnionej u pracodawcy,

 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu

przygotowania zawodowego,

 • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie

potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub

przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin

zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego

młodocianych i ich wynagradzania,

 • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • Kopię świadectwa ukończenia szkoły lub potwierdzenie, przez

właściwą instytucję, faktu realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego.

Poza wymienionymi wyżej dokumentami podmiot ubiegający się o

pomoc de minimis zobowiązany jest przedstawić :

 • Kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w

przypadku zmiany umowy,

 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy

ubieganiu się o pomoc de minimis według wzoru stanowiącego

załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października

2014 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez

podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub

pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

 • Kopię wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie

otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w

ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości

pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo

oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 • Oświadczenie o poniesionych kosztach.

 

 

Opłaty

 

Postępowanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082), Art. 122;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 poz. 743);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Termin składania dokumentów

 

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Termin realizacji

 

Decyzja o przyznaniu dofinansowania lub odmowie jest wydawana w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

 

Przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Trzebielino w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe

 

O zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca jest zobowiązany zawiadomić Urząd Gminy Trzebielino w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego pracownika wynosi:

- 8 081 zł - w przypadku nauki zawodu – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

- 254 zł - za każdy pełny miesiąc kształcenia -w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

- 10 000 zł - w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

Zawiadomienie o zawarciu umowy,

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia,

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,

Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy de minimis.

Oświadczenie o poniesionych kosztach.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Formularz wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.doc (DOC, 73.00Kb) 2022-01-10 10:38:08 17 razy
2 Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.doc (DOC, 53.00Kb) 2022-01-10 10:38:08 10 razy
3 04_12_2019_08_00_30_Wniosek o dofinansowanie kosztow ksztalcenia mlodocianego pracownika.doc (, 53.50Kb) 2019-12-04 08:00:30 115 razy
4 Oświadczenie o poniesionych kosztach.doc (DOC, 41.00Kb) 2019-09-26 08:41:13 91 razy
5 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.doc (, 49.00Kb) 2018-08-10 09:30:09 113 razy
6 Zawiadomienie o zawarciu umowy.doc (, 38.00Kb) 2018-01-25 07:52:17 228 razy
7 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia.doc (DOC, 49.00Kb) 2018-01-25 07:52:17 79 razy
8 Formularz informacji.pdf (PDF, 79.58Kb) 2018-01-25 07:52:17 254 razy
9 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.doc (DOC, 26.00Kb) 2018-01-25 07:52:17 254 razy
10 Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy de minimis.doc (DOC, 25.00Kb) 2018-01-25 07:52:17 220 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 25-01-2018 07:52:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 25-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Monika Piechowska 10-01-2022 11:10:23