Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2018

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr 311/XLVII/2018 z dnia 7.11.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 245/XXXIX/2018 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych 2018-11-08 14:51:34
dokument Uchwała Nr 310/XLVII/2018 z dnia 7.11.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 6/II/2010 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Trzebielino 2018-11-08 14:12:20
dokument Uchwała Nr 309/XLVII/2018 z dnia 7.11.2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji w 2019 roku 2018-11-08 14:10:33
dokument Uchwała Nr 308/XLVII/2018 z dnia 7.11.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok 2018-11-08 14:08:39
dokument Uchwała Nr 307/XLVII/2018 z dnia 7.11.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku 2018-11-08 14:07:07
dokument Uchwała Nr 306/XLVI/2018 z dnia 12.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018-2033 2018-10-19 10:24:10
dokument Uchwała Nr 305/XLVI/2018 z dnia 12.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-10-19 10:22:26
dokument Uchwała Nr 304/XLVI/2018 z dnia 12.10.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu "Rozwiń Skrzydła Stowarzyszenie w Starkowie" 2018-10-19 10:20:40
dokument Uchwała Nr 303/XLVI/2018 z dnia 12.10.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 6/II/2010 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Trzebielino 2018-10-19 10:18:31
dokument Uchwała Nr 302/XLVI/2018 z dnia 12.10.2018 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok" 2018-10-19 10:14:34
dokument Uchwała Nr 301/XLVI/2018 z dnia 12.10.2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2018-10-19 10:12:42
dokument Uchwała Nr 300/XLVI/2018 z dnia 12.10.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 66/XIII/2015 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2018-10-19 10:11:18
dokument Uchwała Nr 299/XLVI/2018 z dnia 12.10.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 245/XXXIX/2018 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla bezdomnych 2018-10-19 10:02:30
dokument Uchwała Nr 298/XLV/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebielino 2018-10-01 12:31:20
dokument Uchwała Nr 297/XLV/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 -2033 2018-10-01 12:29:50
dokument Uchwała Nr 296/XLV/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-10-01 12:28:24
dokument Uchwała Nr 295/XLV/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie współpracy z powiatem Bytowskim w zakresie realizacji "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019" w 2019 roku 2018-10-01 12:27:06
dokument Uchwała Nr 294/XLV/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2018-10-01 12:25:01
dokument Uchwała Nr 293/XLV/2018 z dnia 26.09.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 102/XVI/2016 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze 2018-10-01 12:22:58
dokument Uchwała Nr 292/XLV/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: "Dla naszych dzieci", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna 2018-10-01 12:20:07
dokument Uchwała Nr 291/XLV/2018 z dnia 26.09.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 34/VII/2003 Rady Gminy Trzebielino w sprawie Statutu Gminy Trzebielino 2018-10-01 12:17:28
dokument Uchwała Nr 290/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 2018-08-30 13:52:05
dokument Uchwała Nr 289/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-08-30 13:50:11
dokument Uchwała Nr 288/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 273/XLII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pozyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2018-08-30 13:48:44
dokument Uchwała Nr 287/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Trzebielino" 2018-08-30 13:44:40
dokument Uchwała Nr 286/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pt. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzebielino na lata 2017-2032" 2018-08-30 13:42:44
dokument Uchwała Nr 285/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Trzebielino oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-08-30 13:38:12
dokument Uchwała Nr 284/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 139/XXII/2016 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 2018-08-30 13:36:09
dokument Uchwała Nr 283/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 2018-07-19 10:34:49
dokument Uchwała Nr 282/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-07-19 10:33:12
dokument Uchwała Nr 281/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebielino 2018-07-19 10:31:44
dokument Uchwała Nr 280/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-07-19 10:26:35
dokument Uchwała Nr 279/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 129/XXII/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 2018-07-19 10:23:22
dokument Uchwała Nr 278/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Bytowskim przy realizacji inwestycji pn. Budowa chodnika na odcinku Zielin - Starkowo 2018-07-19 10:21:01
dokument Uchwała Nr 277/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebielino - do zaopiniowania 2018-07-19 10:19:19
dokument Uchwała Nr 276/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018-2033 2018-06-22 11:27:48
dokument Uchwała Nr 275/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-06-22 11:17:08
dokument Uchwała Nr 274/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadań majątkowych Gminy Trzebielino 2018-06-22 11:15:32
dokument Uchwała Nr 273/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2018-06-22 11:13:59
dokument Uchwała Nr 272/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok 2018-06-22 11:09:47
dokument Uchwała Nr 271/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino 2018-06-22 11:08:28
dokument Uchwała Nr 270/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 2018-06-22 11:06:18
dokument Uchwała Nr 269/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej pn. "Języki obce w ruchu". 2018-06-22 11:04:24
dokument Uchwała Nr 268/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2018-06-22 10:55:45
dokument Uchwała Nr 267/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2018-06-22 10:54:40
dokument Uchwała Nr 266/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok 2018-06-22 10:53:29
dokument Uchwała Nr 265/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok 2018-06-22 10:51:44
dokument Uchwała Nr 264/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie podziału Gminy trzebielino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-26 11:56:54
dokument Uchwała Nr 263/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Województwa Pomorskiego 2018-04-26 11:53:37
dokument Uchwała Nr 262/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 2018-04-26 11:52:12
dokument Uchwała Nr 261/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-04-26 11:50:19
dokument Uchwała Nr 260/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 245/XXXIX/2018 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych 2018-04-26 11:48:56
dokument Uchwała Nr 259/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. "Czyste powietrze Pomorza" - edycja 2018 wdrożonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2018-04-26 11:46:41
dokument Uchwała Nr 258/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 2018-03-30 09:45:19
dokument Uchwała Nr 257/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-03-30 09:43:54
dokument Uchwała Nr 256/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-03-30 09:42:02
dokument Uchwała Nr 255/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2018 roku 2018-03-30 09:40:23
dokument Uchwała Nr 254/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 245/XXXIX/2018 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla bezdomnych 2018-03-30 09:38:57
dokument Uchwała Nr 253/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2018-03-30 09:36:50
dokument Uchwała Nr 252/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2018-03-30 09:35:29
dokument Uchwała Nr 251/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-03-02 10:44:38
dokument Uchwała Nr 250/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 2018-03-02 10:42:55
dokument Uchwała Nr 249/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. uchylająca uchwałę nr 242/XXXVIII/2018 zmieniająca uchwałę nr 241/XXXVI/2017 Rady Gminy trzebielino w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji w 2018 roku 2018-03-02 10:41:25
dokument Uchwała Nr 248/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Trzebielino instrumentem płatniczym 2018-03-02 10:32:45
dokument Uchwała Nr 247/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1. "Edukacja przedszkolna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-03-02 10:30:33
dokument Uchwała Nr 246/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 142/XXVII/2009 Rady Gminy Trzebielino z dnia 25 marca 2009 roku określającą wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli Gminy Trzebielino 2018-03-02 10:18:16
dokument Uchwała Nr 245/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych 2018-03-02 10:08:20
dokument Uchwała Nr 244/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku 2018-03-02 10:04:06
dokument Uchwała Nr 243/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2018-03-02 09:58:59
dokument Uchwała Nr 242/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 241/XXXVI/2017 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji w 2018 roku 2018-02-02 10:40:27
dokument Uchwała Nr 241/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 233/XXXV/2017 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok. 2018-02-02 10:36:47
dokument Uchwała Nr 240/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku 2018-02-02 10:33:12
dokument Uchwała Nr 239/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Zielin, gmina Trzebielino 2018-02-02 10:32:01
dokument Uchwała Nr 238/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Gumieniec, gmina Trzebielino 2018-02-02 10:30:34
dokument Uchwała Nr 237/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Objezierze i część obrębu geodezyjnego Suchorze, gmina Trzebielino 2018-02-02 10:28:03