Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

ul. Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja:

16.02.2021 r.

 

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Referat Finansowy

Helena Grabowska – Inspektor

Pokój nr 15, 59 85 80 253 wew. 32

 

Wymagane dokumenty

 

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) wraz z załącznikami (DT-1/A).

Opłaty

 

-

 

Podstawa prawna

 

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1170 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 22436)
  4. Uchwała Nr 91/XI/2019 z dnia 16.16.2019r.

Termin składania dokumentów

 

-

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Trzebielino w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.

Informacje dodatkowe

 

1.Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

7) autobusy.

2.Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych lub prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

3.W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

4.Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

5.Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

6.Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji  czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

7.Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

8.Podatnicy podatku od środków transportowych są obowiązani:

1) składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy.

9.Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

 - do dnia 15 lutego – I rata

 - do dnia 15 września – II rata, każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 *po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku  - podatek za ten rok płatny jest

w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:

 - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,

 - do dnia 15 września danego roku II rata,

 *od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie:

 - 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,

 *Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, których istniał obowiązek.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

Deklaracje są dostępne w Referacie Podatkowym pok. nr 15 .

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.docx (DOCX, 13.10Kb) 2020-01-20 09:27:08 71 razy
2 Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (PDF, 2.94Mb) 2019-02-05 09:26:02 143 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Piechowska 10-01-2019 08:46:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Grabowska 10-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Monika Piechowska 16-02-2021 12:32:44