Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2019

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr 114/XIII/2019 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2019-12-30 15:43:57
dokument Uchwała nr 113/XIII/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2020 rok 2019-12-30 15:41:10
dokument Uchwała nr 112/XIII/2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2020 - 2025 2019-12-30 15:36:36
dokument Uchwała nr 111/XIII/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2020 stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzebielino 2019-12-30 15:35:22
dokument Uchwała nr 110/XIII/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Trzebielino do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019 - 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2019-12-30 15:33:41
dokument Uchwała nr 109/XIII/2019 w sprawie określenia sredniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebielino, w roku szkolnym 2019/2020 dla potrzeb zwrotu kosztów transportu dzieci do szkół 2019-12-30 15:29:45
dokument Uchwała nr 108/XIII/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok 2019-12-30 15:28:02
dokument Uchwała nr 107/XIII/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na 2020 rok 2019-12-30 15:26:35
dokument Uchwała nr 106/XIII/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebielino na 2020 rok 2019-12-30 15:22:41
dokument Uchwała nr 105/XIII/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obręb geodezyjny Objezierze i część obrębu geodezyjnego Suchorze, gmina Trzebielino 2019-12-30 15:20:45
dokument Uchwała nr 104/XII/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino 2019-12-03 09:08:28
dokument Uchwała nr 103/XII/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 rok 2019-12-03 09:07:21
dokument Uchwała nr 102/XII/2019 w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania w 2020 roku 2019-12-03 09:06:04
dokument Uchwała nr 101/XII/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 2019-12-03 09:05:08
dokument Uchwała nr 100/XII/2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 2019-12-03 09:04:07
dokument Uchwała nr 99/XII/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 2019-12-03 09:03:06
dokument Uchwała nr 98/XII/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy Trzebielino, których zarządcą jest Wójt Gminy Trzebielino 2019-12-03 09:02:01
dokument Uchwała nr 97/XII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2019-12-03 09:00:54
dokument Uchwała nr 96/XII/2019 w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pozytku Publicznego na 2020 rok" 2019-12-03 08:59:44
dokument Uchwała nr 95/XII/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku 2019-12-03 08:58:35
dokument Uchwała nr 94/XII/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Miastku 2019-12-03 08:57:58
dokument Uchwała nr 93/XI/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027 2019-10-18 10:06:46
dokument Uchwała nr 92/XI/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-10-18 10:05:32
dokument Uchwała nr 91/XI/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok 2019-10-18 10:01:23
dokument Uchwała nr 90/XI/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku 2019-10-18 09:59:54
dokument Uchwała nr 89/XI/2019 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli Gminy Trzebielino 2019-10-18 09:58:25
dokument Uchwała nr 88/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2019-10-18 09:56:47
dokument Uchwała nr 87/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2019-10-18 09:55:32
dokument Uchwała nr 86/XI/2019 w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020 - 2023 2019-10-18 09:54:09
dokument Uchwała nr 85/X/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027 2019-09-02 11:36:18
dokument Uchwała nr 84/X/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-09-02 11:35:13
dokument Uchwała nr 83/X/2019 uchylajaca uchwały Rady Gminy Trzebielino: nr 129/XXII/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, nr 41/IV/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz nr 41/X/2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 2019-09-02 11:28:29
dokument Uchwała nr 82/X/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Trzebielino 2019-09-02 11:10:29
dokument Uchwała nr 81/X/2019 zmieniajaca uchwałę Nr 142/XXVII/2009 Rady Gminy Trzebielino określającą wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli Gminy Trzebielino 2019-09-02 11:08:54
dokument Uchwała nr 80/X/2019 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2020 - 2023 2019-09-02 10:52:49
dokument Uchwała nr 79/X/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych 2019-09-02 10:50:26
dokument Uchwała nr 78/X/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odplatnej służebności przesyłu 2019-09-02 10:40:03
dokument Uchwała nr 77/IX/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027 2019-07-04 08:42:30
dokument Uchwała nr 76/IX/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-07-04 08:39:50
dokument Uchwała nr 75/IX/2019 zmieniajaca uchwałę nr 8/II/2010 w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Trzebielino 2019-07-04 08:38:36
dokument Uchwała nr 74/IX/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-07-04 08:36:41
dokument Uchwała nr 73/IX/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2019-07-04 08:35:21
dokument Uchwała nr 72/IX/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-07-04 08:33:16
dokument Uchwała nr 71/IX/2019 zmieniająca uchwałę nr 68/VIII/2015 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej 2019-07-04 08:31:48
dokument Uchwała nr 70/IX/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budzetu gminy za 2018 rok 2019-07-04 08:28:51
dokument Uchwała nr 69/IX/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok 2019-07-04 08:27:30
dokument Uchwała nr 68/IX/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino wotum zaufania 2019-07-04 08:24:27
dokument Uchwała nr 67/VIII/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027 2019-06-03 13:14:58
dokument Uchwała nr 66/VIII/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-06-03 13:12:57
dokument Uchwała nr 65/VIII/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Województwa Pomorskiego 2019-06-03 13:03:26
dokument Uchwała nr 64/VIII/2019 zmieniająca uchwałę nr 149/XXX/2005 w sprawie określenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach Gminy Trzebielino 2019-06-03 13:01:27
dokument Uchwała nr 63/VIII/2019 zmieniajaca uchwałę nr 56/VII/2019 w sprawie diet dla sołtysów z terenu Gminy Trzebielino 2019-06-03 12:58:35
dokument Uchwała nr 62/VIII/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-06-03 12:56:36
dokument Uchwała nr 61/VIII/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2019-06-03 12:46:00
dokument Uchwała nr 60/VIII/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebielino 2019-06-03 12:43:25
dokument Uchwała nr 59/VII/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027 2019-04-29 15:00:27
dokument Uchwała nr 58/VII/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-04-29 14:56:35
dokument Uchwała nr 57/VII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2019-04-29 14:54:05
dokument Uchwała nr 56/VII/2019 w sprawie diet dla sołtysów z terenu Gminy Trzebielino 2019-04-29 14:51:22
dokument Uchwała nr 55/VII/2019 zmieniajaca uchwałę nr 149/XXX/2005 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach Gminy Trzebielino 2019-04-29 14:48:33
dokument Uchwała nr 54/VII/2019 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2019-04-29 14:46:29
dokument Uchwała nr 53/VI/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027 2019-03-29 14:53:16
dokument Uchwała nr 52/VI/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-03-29 14:51:02
dokument Uchwała nr 51/VI/2019 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku 2019-03-29 14:49:59
dokument Uchwała nr 50/VI/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino 2019-03-29 14:27:06
dokument Uchwała nr 49/VI/2019 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebielino oraz okreslenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku 2019-03-29 14:25:35
dokument Uchwała Nr 48/V/2019 z dnia 27.02.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 129/XXII/2012 w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 2019-02-28 10:26:34
dokument Uchwała Nr 47/V/2019 z dnia 27.02.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego Gminy Trzebielino 2019-02-28 10:24:01
dokument Uchwała Nr 46/V/2019 z dnia 27.02.2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku 2019-02-28 10:20:23
dokument Uchwała Nr 45/IV/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027 2019-01-31 14:46:14
dokument Uchwała Nr 44/IV/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-01-31 14:45:13
dokument Uchwała Nr 43/IV/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 2019-01-31 14:43:53
dokument Uchwała Nr 42/IV/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadań majątkowych Gminy Trzebielino 2019-01-31 14:42:59
dokument Uchwała Nr 41/IV/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 2019-01-31 14:41:54
dokument Uchwała Nr 40/IV/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2019-01-31 14:40:37
dokument Uchwała Nr 39/IV/2019 z dnia 30.01.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 2019-01-31 14:39:16
dokument Uchwała Nr 38/IV/2019 z dnia 30.01.2019 r. zmieniajaca uchwałę nr 68/XIII/2015 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej 2019-01-31 14:37:38