Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wybory na kadencję 2020-2023

W związku z kończącą się w 2019 roku kadencją ławników sądów powszechnych Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku zwrócił się do Rady Gminy Trzebielino z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sadu Rejonowego w Miastku – 1 ławnik.

KTO MOŻE ZOSTAC ŁAWNIKIEM:

Ustawa Prawo o ustroju sadów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących na stałe na terenie gminy Trzebielino.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście, osoba ta powinna również podpisać Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika w części C pkt 3 oraz na ostatniej stronie karty).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy Trzebielino, tj.

- poniedziałek. od 8:00 do 16:00

- wtorek-piątek od 7:00 do 15:00

w Biurze Rady Gminy - pokój nr 8.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Trzebielino po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

                                                                                                                             PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                                                  /-/ Jerzy Tarnowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Karta zgłoszenia.rtf (RTF, 100.60Kb) 2019-06-07 08:48:40 299 razy
2 Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.doc (DOC, 125.50Kb) 2019-06-07 08:48:40 275 razy
3 oświadczenie - przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.doc (DOC, 24.00Kb) 2019-06-07 08:48:40 300 razy
4 oświadczenie - pozbawienie władzy rodzicielskiej.doc (DOC, 24.00Kb) 2019-06-07 08:48:40 288 razy
5 KLAUZULA INFORMACYJNA.odt (ODT, 6.90Kb) 2019-06-07 08:48:40 323 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Piechowska 07-06-2019 08:48:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Piechowska 07-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Monika Piechowska 07-06-2019 09:11:30