Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2020

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr 175/XXIII/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2021 rok 2020-12-29 12:56:53
dokument Uchwała nr 174/XXIII/2020 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2021-2027 2020-12-29 12:49:55
dokument Uchwała nr 173/XXIII/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2020 - 2027 2020-12-29 12:43:43
dokument Uchwała nr 172/XXIII/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 2020-12-29 12:35:50
dokument Uchwała nr 171/XXIII/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2021 stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzebielino 2020-12-29 12:31:55
dokument Uchwała nr 170/XXIII/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 2020-12-29 12:27:43
dokument Uchwała nr 169/XXIII/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na 2021 rok 2020-12-29 12:17:58
dokument Uchwała nr 168/XXIII/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebielino na 2021 rok 2020-12-29 12:16:07
dokument Uchwała nr 167/XXII/2020 zmieniająca uchwałę nr 156/XXI/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok 2020-12-07 09:41:30
dokument Uchwała nr 166/XXII/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-12-07 09:40:26
dokument Uchwała nr 165/XXII/2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za worek i pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 2020-12-07 09:39:21
dokument Uchwała nr 164/XXI/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2020 - 2027 2020-11-17 08:20:38
dokument Uchwała nr 163/XXI/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-11-13 14:51:49
dokument Uchwała nr 162/XXI/2020 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania w 2021 roku 2020-11-13 14:50:55
dokument Uchwała nr 161/XXI/2020 zmieniająca Statut Biblioteki Gminnej w Trzebielinie 2020-11-13 14:49:52
dokument Uchwała nr 160/XXI/2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2020-11-13 14:48:34
dokument Uchwała nr 159/XXI/2020 w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok" 2020-11-13 14:47:45
dokument Uchwała nr 158/XXI/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-11-13 14:46:41
dokument Uchwała nr 157/XXI/2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2020-11-13 14:45:53
dokument Uchwała nr 156/XXI/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok 2020-11-13 14:44:47
dokument Uchwała nr 155/XXI/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku 2020-11-13 14:43:52
dokument Uchwała nr 154/XX/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2020 - 2027 2020-10-02 10:07:07
dokument Uchwała nr 153/XX/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 2020-10-02 10:02:41
dokument Uchwała nr 152/XX/2020 zmieniajaca uchwałę nr 24/IV/2003 Rady Gminy Trzebielino z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowe mienia komunalnego Gminy Trzebielino 2020-10-02 10:01:23
dokument Uchwała nr 151/XX/2020 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna pn. "Nauczajmy inaczej! - alternatywne metody nauczania jako odpowiedź na szczególne potrzeby uczniów" 2020-10-02 09:53:45
dokument Uchwała nr 150/XIX/2020 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej pn. "Nauczmy się razem!" 2020-08-28 10:21:06
dokument Uchwała nr 149/XIX/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2020-2027 2020-08-28 10:19:23
dokument Uchwała nr 148/XIX/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 2020-08-28 10:17:56
dokument Uchwała nr 147/XIX/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Zielin, gmina Trzebielino 2020-08-28 10:16:14
dokument Uchwała nr 146/XIX/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego fragment obrębu geodezyjnego Gumieniec, gmina Trzebielino 2020-08-28 10:14:43
dokument Uchwała nr 145/XIX/2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2020-08-28 10:11:00
dokument Uchwała nr 144/XIX/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Trzebielino, w roku szkolnym 2020/2021 2020-08-28 10:09:20
dokument Uchwała nr 143/XVIII/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Trzebielino na lata 2020 - 2027 2020-06-25 11:16:50
dokument Uchwała nr 142/XVIII/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-06-25 11:14:40
dokument Uchwała nr 141/XVIII/2020 w sprawie okreslenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Trzebielino oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2020-06-25 11:13:38
dokument Uchwała nr 140/XVIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2020-06-25 11:11:52
dokument Uchwała nr 139/XVIII/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok 2020-06-25 11:10:44
dokument Uchwała nr 138/XVIII/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok 2020-06-25 11:09:15
dokument Uchwała nr 137/XVIII/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino wotum zaufania 2020-06-25 11:07:53
dokument Uchwała nr 136/XVII/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2020-2027 2020-05-21 11:46:00
dokument Uchwała nr 135/XVII/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-05-21 11:41:16
dokument Uchwała nr 134/XVI/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2020-2027 2020-04-29 13:45:59
dokument Uchwała nr 133/XVI/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-04-29 13:44:16
dokument Uchwała nr 132/XVI/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2020-04-29 13:42:59
dokument Uchwała nr 131/XVI/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 2020-04-29 13:41:58
dokument Uchwała nr 130/XVI/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2020-04-29 13:40:56
dokument Uchwała nr 129/XVI/2020 zmieniająca uchwałę nr 79/X/2019 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych 2020-04-29 13:39:46
dokument Uchwała nr 128/XVI/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2020 roku 2020-04-29 13:37:48
dokument Uchwała nr 127/XVI/2020 w sprawie przystąpienia do partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.1. "edukacja przedszkolna " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-04-29 13:33:05
dokument Uchwała nr 126/XV/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2020-2025 2020-03-02 09:35:25
dokument Uchwała nr 125/XV/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 rok 2020-03-02 09:33:38
dokument Uchwała nr 124/XV/2020 w sprawie zaciągnięcia pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2020-03-02 09:29:54
dokument Uchwała nr 123/XV/2020 uchylająca uchwałę Nr 117/XIV/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku 2020-03-02 09:14:31
dokument Uchwała nr 122/XV/2020 w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych zagrozonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-03-02 09:11:34
dokument Uchwała nr 121/XV/2020 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku 2020-03-02 09:08:06
dokument Uchwała nr 120/XIV/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2020 - 2025 2020-02-04 14:29:57
dokument Uchwała nr 119/XIV/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 rok 2020-02-04 14:28:17
dokument Uchwała nr 118/XIV/2020 w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 2020-02-04 14:27:01
dokument Uchwała nr 117/XIV/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku 2020-02-04 14:24:52
dokument Uchwała nr 116/XIV/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej Gminy Trzebielino 2020-02-04 14:22:28
dokument Uchwała nr 115/XIV/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 2020-02-04 14:21:07