Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wycięcie drzew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

03.01.2023 r.

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

 NAZWA SPRAWY                   ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

 

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd  Gminy Trzebielino,

Bartosz Kołodziejczyk – podinspektor ds. ochrony środowiska i geodezji

77-235 Trzebielino , ul. Wiejska 15

Pok. Nr 4 , tel. 59 848 06 06

 

 

Wymagane dokumenty

 

Zgłoszenie dla osób fizycznych - zamiar usunięcia drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 

1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,

3.      50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z terenu nieruchomości powinno zawierać:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;

3) rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów zobowiązani są złożyć:

1)  osoby prawne;

2) osoby fizyczne gdy usuniecie drzew będzie związane z prowadzeniem działalności   gospodarczej;

3) zarządcy: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych;

4) zarządcy dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych;

5) zarząd oraz użytkownicy rodzinnych ogrodów działkowych;

6) właściciele nieruchomości, którzy otrzymali decyzję administracyjną w sprawie wniesienie sprzeciwu dotyczącego usunięcia drzewa/drzew.

 

Wniosek zgodnie z art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. z 2022, poz.1029) zawiera:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;

4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9) projekt planu:

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub

b) przesadzenia drzewa lub krzewu

- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Opłaty

 

Opłata skarbowa za zaświadczenie - 17 zł

Opłata skarbowa od udzielenia pełnomocnictwa – 17 zł

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2000.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2143)

Termin składania dokumentów

 

Bezterminowo

  • W przypadku gdy dokumenty są przesyłane: Urząd Gminy Trzebielino, 77-235 Trzebielino , ul. Wiejska 15
  • W przypadku, gdy dokumenty są składane w sekretariacie Urzędu:
Sekretariat Urzędu Gminy, ul. Wiejska 15, parter ( w poniedziałki - godz. od 7.30 do 15.30, od wtorku do piątku - godz. od 7.00 do 15.00)

Termin realizacji

 

I. Zgłoszenie – do 35 dni od daty jego złożenia.

II. Wniosek - do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Wójta gminy Trzebielino, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Informacje dodatkowe

Wpłat można dokonywać: na numer konta bankowego 11 9321 0001 0031 5393 2000 0030 w Kasie Urzędu Gminy Trzebielino, ul. Wiejska 15, pok. 12,

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

-Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

-Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 04_01_2023_13_05_13_wzor-zgloszenia-zamiaru-usuniecia-drzew.doc (DOC, 54.00Kb) 2023-01-04 13:05:13 32 razy
2 wzor-wniosku-na-usuniecie-drzew-krzewow.doc (DOC, 43.50Kb) 2023-01-03 14:07:36 19 razy
3 wzor-zgloszenia-zamiaru-usuniecia-drzew.doc (, 54.00Kb) 2023-01-03 14:07:36 5 razy
4 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.docx (, 17.19Kb) 2022-01-10 10:46:32 66 razy
5 27_02_2020_13_11_13_zgloszenie_na_usuniecie_drzew.docx (, 16.98Kb) 2020-02-27 13:11:13 82 razy
6 Wniosek na wydanie zezwolenia na wycięcie drzew.doc (, 41.50Kb) 2020-02-10 11:26:29 140 razy
7 zgłoszenie na usunięcie drzew.docx (, 16.92Kb) 2020-02-10 11:26:29 55 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Rapita 10-02-2020 11:26:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bartosz Kołodziejczyk 10-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Justyna Rapita 04-01-2023 13:05:13