Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2021

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr 262/XXXIV/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa przez Gminę Trzebielino na rzecz realizacji Projektu "OKNO DO LEPSZEGO ŻYCIA - utworzenie i prowadzenie 3 mieszkań treningowych, 2 wspieranych i 2 wytchnieniowych oraz wsparcie 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminy: Miastko, Koczała i Trzebielino w okresie od VII'22 do VI'23 2021-12-27 15:12:42
dokument Uchwała nr 261/XXXIV/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2022 rok 2021-12-27 15:01:59
dokument Uchwała nr 260/XXXIV/2021 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022 - 2032 2021-12-27 14:34:34
dokument Uchwała nr 259/XXXIV/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2021-2027 2021-12-27 14:09:12
dokument Uchwała nr 258/XXXIV/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-12-27 13:50:06
dokument Uchwała nr 257/XXXIV/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 2021-12-27 13:23:19
dokument Uchwała nr 256/XXXIV/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2021-12-27 13:20:05
dokument Uchwała nr 255/XXXIV/2021 zmieniająca uchwałę Nr 188/XXV/2021 Rady Gminy Trzebielino w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2021-12-27 13:14:55
dokument Uchwała nr 254/XXXIV/2021 zmieniająca uchwałę Nr 223/XXX/2021 Rady Gminy Trzebielino z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino i nadania jej statutu 2021-12-27 13:12:55
dokument Uchwała nr 253/XXXIV/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2022 stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzebielino 2021-12-27 13:04:57
dokument Uchwała nr 252/XXXIV/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Trzebielino na lata 2021 - 2030 2021-12-27 12:52:55
dokument Uchwała nr 251/XXXIV/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Trzebielino do klastra energii pod nazwą "Miastecki Klaster Energii" 2021-12-27 12:51:37
dokument Uchwała nr 250/XXXIV/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok 2021-12-27 12:50:29
dokument Uchwała nr 249/XXXIV/2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na 2022 rok 2021-12-27 12:48:34
dokument Uchwała nr 248/XXXIV/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebielino na 2022 rok 2021-12-27 12:45:19
dokument Uchwała nr 247/XXXIII/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2021 - 2027 2021-11-24 13:45:40
dokument Uchwała nr 246/XXXIII/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok 2021-11-24 13:32:45
dokument Uchwała nr 245/XXXIII/2021 w uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2022 rok" 2021-11-24 13:30:27
dokument Uchwała nr 244/XXXIII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2021-11-24 13:27:20
dokument Uchwała nr 243/XXXIII/2021 zmieniająca uchwałę nr 235/XXXII/2021 Rady Gminy Trzebielino z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za worek i pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 2021-11-24 13:26:02
dokument Uchwała nr 242/XXXIII/2021 zmieniająca uchwałę nr 230/XXXII/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok 2021-11-24 13:21:52
dokument Uchwała nr 241/XXXIII/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Trzebielino 2021-11-24 13:19:01
dokument Uchwała nr 240/XXXIII/2021 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Trzebielino 2021-11-24 13:17:45
dokument Uchwała nr 239/XXXII/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2021 - 2027 2021-10-29 10:24:37
dokument Uchwała nr 238/XXXII/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok 2021-10-28 14:35:22
dokument Uchwała nr 237/XXXII/2021 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania w 2022 roku 2021-10-28 14:34:30
dokument Uchwała nr 236/XXXII/2021 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-10-28 14:33:26
dokument Uchwała nr 235/XXXII/2021 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za worek i pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 2021-10-28 14:32:33
dokument Uchwała nr 234/XXXII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej Gminy Trzebielino 2021-10-28 14:31:23
dokument Uchwała nr 233/XXXII/2021 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania 2021-10-28 14:30:21
dokument Uchwała nr 232/XXXII/2021 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Wyrównamy szanse" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna 2021-10-28 14:26:10
dokument Uchwała nr 231/XXXII/2021 zmieniająca Uchwałę nr 226/XXXI/2021 Rady Gminy Trzebielino w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebów przez Gminę Trzebielino oraz określenie zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 2021-10-28 14:24:43
dokument Uchwała nr 230/XXXII/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok 2021-10-28 14:23:22
dokument Uchwała nr 229/XXXII/2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku 2021-10-28 14:22:06
dokument Uchwała nr 228/XXXI/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2021 - 2027 2021-10-05 09:54:33
dokument Uchwała nr 227/XXXI/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-10-05 09:53:01
dokument Uchwała nr 226/XXXI/2021 w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebów przez Gminę Trzebielino oraz określenie zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 2021-10-05 09:51:45
dokument Uchwała nr 225/XXX/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2021 - 2027 2021-09-03 12:01:30
dokument Uchwała nr 224/XXX/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-09-03 11:58:25
dokument Uchwała nr 223/XXX/2021 w sprawie powołania Gminnej Rady seniorów w Gminie Trzebielino i nadania jej statutu 2021-09-03 11:57:19
dokument Uchwała nr 222/XXX/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebielino w roku szkolnym 2021/2022 2021-09-03 11:55:31
dokument Uchwała nr 221/XXX/2021 w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania 2021-09-03 11:16:37
dokument Uchwała nr 220/XXIX/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebielino dla trzech fragmentów gminy 2021-07-12 15:16:05
dokument Uchwała nr 219/XXIX/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2021 - 2027 2021-07-12 15:13:06
dokument Uchwała nr 218/XXIX/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-07-12 15:11:14
dokument Uchwała nr 217/XXIX/2021 zmieniająca uchwałę Nr 132/XVI/2020 Rady Gminy Trzebielino w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2021-07-12 15:10:10
dokument Uchwała nr 216/XXVIII/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2021-2027 2021-06-24 12:32:39
dokument Uchwała nr 215/XXVIII/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-06-24 12:26:43
dokument Uchwała nr 214/XXVIII/2021 w sprawie przyjęcia programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Trzebielino" 2021-06-24 12:25:28
dokument Uchwała nr 213/XXVIII/2021 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 160004G 2021-06-24 12:20:30
dokument Uchwała nr 212/XXVIII/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebielino dla czterech fragmentów gminy 2021-06-24 12:19:18
dokument Uchwała nr 211/XXVIII/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok 2021-06-24 12:15:41
dokument Uchwała nr 210/XXVIII/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok 2021-06-24 12:14:33
dokument Uchwała nr 209/XXVIII/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino wotum zaufania 2021-06-24 12:13:35
dokument Uchwała nr 208/XXVII/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2021 - 2027 2021-05-21 14:30:53
dokument Uchwała nr 207/XXVII/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok 2021-05-21 14:23:46
dokument Uchwała nr 206/XXVII/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2021-05-21 14:22:52
dokument Uchwała nr 205/XXVII/2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 11 marca 2021 r. 2021-05-21 14:21:59
dokument Uchwała nr 204/XXVII/2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 2 marca 2021 r. 2021-05-21 14:20:56
dokument Uchwała nr 203/XXVII/2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 20 lutego 2021 r. 2021-05-21 14:19:51
dokument Uchwała nr 202/XXVII/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023 2021-05-21 14:18:27
dokument Uchwała nr 201/XXVII/2021 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Trzebielino na lata 2021 - 2025 2021-05-21 14:17:12
dokument Uchwała nr 200/XXVII/2021 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 2021-05-21 14:15:43
dokument Uchwała nr 199/XXVII/2021 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-05-21 14:14:47
dokument Uchwała nr 198/XXVII/2021 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za worek i pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 2021-05-21 14:13:38
dokument Uchwała nr 197/XXVI/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2021 - 2027. 2021-04-16 11:06:28
dokument Uchwała nr 196/XXVI/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. 2021-04-16 11:02:19
dokument Uchwała nr 195/XXVI/2021 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Trzebielino. 2021-04-16 10:58:41
dokument Uchwała nr 194/XXVI/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2021 roku. 2021-04-16 10:51:51
dokument Uchwała nr 193/XXV/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji 2021-02-25 12:08:37
dokument Uchwała nr 192/XXV/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji 2021-02-25 12:08:06
dokument Uchwała nr 191/XXV/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2021 - 2027 2021-02-25 12:07:10
dokument Uchwała nr 190/XXV/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok 2021-02-25 12:06:02
dokument Uchwała nr 189/XXV/2021 zmieniająca uchwałę Nr 141/XVIII/2020 Rady Gminy Trzebielino w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Trzebielino oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2021-02-25 12:02:55
dokument Uchwała nr 188/XXV/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2021-02-25 12:01:56
dokument Uchwała nr 187/XXV/2021 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku 2021-02-25 12:00:44
dokument Uchwała nr 186/XXV/2021 w sprawie dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę studni wierconych 2021-02-25 11:59:37
dokument Uchwała nr 185/XXV/2021 w sprawie dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 2021-02-25 11:58:43
dokument Uchwała nr 184/XXV/2021 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-02-25 11:57:48
dokument Uchwała nr 183/XXV/2021 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za worek i pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 2021-02-25 11:56:46
dokument Uchwała nr 182/XXIV/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu 2021-01-22 14:33:51
dokument Uchwała nr 181/XXIV/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-01-22 14:29:43
dokument Uchwała nr 180/XXIV/2021 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Trzebielino na lata 2021 - 2024 2021-01-22 14:27:27
dokument Uchwała nr 179/XXIV/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2021-01-22 14:20:03
dokument Uchwała nr 178/XXIV/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2021-01-22 14:19:27
dokument Uchwała nr 177/XXIV/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2021-01-22 14:18:40
dokument Uchwała nr 176/XXIV/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2021-01-22 14:17:03