Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2022

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr 335/XLIV/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2023 rok 2022-12-27 12:47:07
dokument Uchwała nr 334/XLIV/2022 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2023-2029 2022-12-27 12:45:37
dokument Uchwała nr 333/XLIV/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022-2032 2022-12-27 12:44:26
dokument Uchwała nr 332/XLIV/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok 2022-12-27 12:42:35
dokument Uchwała nr 331/XLIV/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok 2022-12-27 12:41:13
dokument Uchwała nr 330/XLIV/2022 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na 2023 rok 2022-12-27 12:39:10
dokument Uchwała nr 329/XLIV/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebielino na 2023 rok 2022-12-27 12:37:32
dokument Uchwała nr 328/XLIII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022-2032 2022-11-24 13:44:26
dokument Uchwała nr 327/XLIII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-11-24 13:42:22
dokument Uchwała nr 326/XLIII/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego 2022-11-24 13:40:58
dokument Uchwała nr 325/XLIII/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu 2022-11-24 13:39:18
dokument Uchwała nr 324/XLIII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2022-11-24 13:37:24
dokument Uchwała nr 323/XLIII/2022 w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2023 rok" 2022-11-24 13:31:57
dokument Uchwała nr 322/XLII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022-2032 2022-11-02 13:29:47
dokument Uchwała nr 321/XLII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-11-02 13:28:10
dokument Uchwała nr 320/XLII/2022 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania w 2023 roku 2022-11-02 13:27:06
dokument Uchwała nr 319/XLII/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji 2022-11-02 13:25:14
dokument Uchwała nr 318/XLII/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 2022-11-02 13:23:59
dokument Uchwała nr 317/XLII/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzebielino 2022-11-02 13:22:55
dokument Uchwała nr 316/XLII/2022 zmieniająca uchwałę nr 102/XVI/2016 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 2022-11-02 13:21:49
dokument Uchwała nr 315/XLII/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok 2022-11-02 13:20:24
dokument Uchwała nr 314/XLII/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2023 roku 2022-11-02 13:19:13
dokument Uchwała nr 313/XLI/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022-2032 2022-09-30 09:34:21
dokument Uchwała nr 312/XLI/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-09-29 11:25:24
dokument Uchwała nr 311/XLI/2022 zmieniająca uchwałę Nr 89/XI/2019 Rady Gminy Trzebielino w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli Gminy Trzebielino 2022-09-29 11:24:33
dokument Uchwała nr 310/XLI/2022 zmieniająca uchwałę nr 10/II/2018 Rady Gminy Trzebielino w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz formy opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 w Gminie Trzebielino 2022-09-29 11:14:18
dokument Uchwała nr 309/XLI/2022 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie 2022-09-29 11:12:05
dokument Uchwała nr 308/XLI/2022 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu 2022-09-29 11:11:04
dokument Uchwała nr 307/XLI/2022 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie 2022-09-29 11:10:05
dokument Uchwała nr 306/XL/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022-2032 2022-09-05 10:19:57
dokument Uchwała nr 305/XL/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-09-02 13:45:31
dokument Uchwała nr 304/XL/2022 w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Trzebielino w roku szkolnym 2022/2023 2022-09-02 13:44:35
dokument Uchwała nr 303/XL/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej Gminy Trzebielino 2022-09-02 13:42:32
dokument Uchwała nr 302/XL/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu 2022-09-02 13:41:23
dokument Uchwała nr 301/XL/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2022-09-02 13:39:34
dokument Uchwała nr 300/XL/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2022-09-02 13:38:59
dokument Uchwała nr 299/XL/2022 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2022-09-02 13:37:40
dokument Uchwała nr 298/XXXIX/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022 - 2032 2022-06-30 09:06:05
dokument Uchwała nr 297/XXXIX/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok 2022-06-30 09:04:41
dokument Uchwała nr 296/XXXIX/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Trzebielino uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach 2022-06-30 09:03:44
dokument Uchwała nr 295/XXXIX/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Objezierze na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy 2022-06-30 09:00:33
dokument Uchwała nr 294/XXXIX/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok 2022-06-30 08:58:26
dokument Uchwała nr 293/XXXIX/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok 2022-06-30 08:57:13
dokument Uchwała nr 292/XXXIX/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino wotum zaufania 2022-06-30 08:55:42
dokument Uchwała nr 291/XXXVIII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022-2032 2022-06-06 09:53:52
dokument Uchwała nr 290/XXXVIII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 2022-05-27 10:35:59
dokument Uchwała nr 289/XXXVIII/2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2022-05-27 10:34:44
dokument Uchwała nr 288/XXXVIII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 2022-05-27 10:26:20
dokument Uchwała nr 287/XXXVIII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2022-05-27 09:57:23
dokument Uchwała nr 286/XXXVII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022 - 2032 2022-04-22 11:25:55
dokument Uchwała nr 285/XXXVII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok 2022-04-22 11:10:29
dokument Uchwała nr 284/XXXVII/2022 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-04-22 11:07:36
dokument Uchwała nr 283/XXXVII/2022 zmieniająca uchwałę nr 273/XXXVI/2022 Rady Gminy Trzebielino w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2022 roku 2022-04-22 11:05:56
dokument Uchwała nr 282/XXXVII/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Trzebielino na lata 2022-2025 2022-04-22 10:56:25
dokument Uchwała nr 281/XXXVII/2022 w sprawie uchwalenia "Regulaminu przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi" 2022-04-22 10:54:35
dokument Uchwała nr 280/XXXVII/2022 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2022-04-22 10:52:27
dokument Uchwała nr 279/XXXVII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2022-04-22 10:48:47
dokument Uchwała nr 278/XXXVII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 2022-04-22 10:48:07
dokument Uchwała nr 277/XXXVI/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022 - 2032 2022-03-25 09:21:41
dokument Uchwała nr 276/XXXVI/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok 2022-03-25 09:17:56
dokument Uchwała nr 275/XXXVI/2022 w sprawie uchwalenia "Regulaminu przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi" 2022-03-25 09:09:01
dokument Uchwała nr 274/XXXVI/2022 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2022-03-25 09:03:32
dokument Uchwała nr 273/XXXVI/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2022 roku 2022-03-25 08:50:59
dokument Uchwała nr 272/XXXVI/2022 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2022-03-25 08:48:00
dokument Uchwała nr 271/XXXVI/2022 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku 2022-03-25 08:46:57
dokument Uchwała nr 270/XXXVI/2022 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2022-03-25 08:45:32
dokument Uchwała nr 269/XXXVI/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem nieruchomości gminnych 2022-03-25 08:43:46
dokument Uchwała nr 268/XXXV/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022 - 2032 2022-01-28 09:06:59
dokument Uchwała nr 267/XXXV/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok 2022-01-27 08:56:05
dokument Uchwała nr 266/XXXV/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Powiatu Bytowskiego 2022-01-27 08:54:00
dokument Uchwała nr 265/XXXV/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebielino 2022-01-27 08:52:49
dokument Uchwała nr 264/XXXV/2022 zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2019 Rady Gminy Trzebielino z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 2022-01-27 08:51:32
dokument Uchwała nr 263/XXXV/2022 zmieniająca uchwałę Nr 300/XLVI/2018 zmieniającą uchwałę Nr 66/XIII/2015 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2022-01-27 08:49:01